Odpust

 Byłoby rzeczą trudną stwierdzenie kiedy po raz pierwszy odbył się odpust ku czci Przemienienia Pańskiego przy sądeckiej farze. Wydaje się jednak czymś wielce prawdopodobnym, że duży wpływ na jego formę i zasięg miało wydarzenie z roku 1845, kiedy to papież Grzegorz XVI udzielił odpustu zupełnego tym wszystkim, którzy w uroczystość Przemienienia Pańskiego odwiedzili kościół i dopełnili potrzebnych do uzyskania odpustu warunków. Od tego czasu datuje się corocznie liczny napływ rzesz pobożnych, aby w dniu 6 sierpnia pomodlić się w farze i prosić Łaskawego Chrystusa o przemienienie różnych trosk i cierpień życia. Przez długie lata, a chyba i wieki, odpust ku czci Przemienienia Pańskiego trwał tylko jeden dzień i był przeżywany w samo święto przypadające w kalendarzu liturgicznym w dniu 6 sierpnia. Mówią o tym ogłoszenia duszpasterskie i inne dokumenty, jakie się zachowały w archiwum parafialnym.

W tym czasie nie było żadnych większych przygotowań  związanych z uroczystościami  odpustowymi, ani też dodatkowych czy specjalnych nabożeństw dla poszczególnych stanów. Nikogo specjalnie nie zachęcano wówczas do udziału w odpuście oraz do skorzystania przy tej okazji z sakramentu pokuty. Podkreśleniem uroczystego charakteru święta było wystawienie Najświętszego Sakramentu w czasie głównej Mszy św. i podczas Nieszporów. Wierni z parafii, miasta i Sądecczyzny przybywali tutaj kierując się wewnętrzną potrzebą, czcią dla Chrystusa Przemienionego i tradycją przekazywaną im z pokolenia na pokolenie. W samo święto można było spowiadać się tylko w godzinach przedpołudniowych i brać udział we Mszy św. odprawionej o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30 i 12.00. Po południu były tylko Nieszpory o godz. 16.00.
W miarę wzrostu nabożeństwa do Przemienia Pańskiego postarano się o rozbudowanie odpustu poprzez urządzenie tzw. triduum, czyli wieczornych nabożeństw do Przemienienia Pańskiego połączonych z kazaniem i okazją do spowiedzi św. przez trzy dni poprzedzające samo święto. Po raz pierwszy triduum odbyło się w r. 1936, a ostatni raz w r. 1969. Celem tego triduum było przygotowanie duchowe całej parafii do głębokiego przeżycia święta przez modlitwę i wewnętrzną przemianę w sakramencie pokuty. W kazaniach wygłaszanych w tych trzech dniach przypominano czym ma być święto Przemienienia Pańskiego i jak je należy obchodzić.
Ośmiodniowy odpust, jak to ma miejsce obecnie, zorganizowano po raz pierwszy w r. 1970 w dniach od 6 do 13 sierpnia. Impulsem do tego było zarządzenie biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, które ukazało się w "Biuletynie Diecezji Tarnowskiej" z dnia 4.04.1970 r.
Początkowo starano się o to, by kłaść nacisk na nabożeństwa stanowe. Dlatego wierni z sąsiednich dekanatów byli zapraszani albo stanami: ojcowie, matki, młodzież i dzieci (w r. 1970 i 1973), albo parafiami (np. w r 1974). W tym czasie były urządzane także nabożeństwa dla innych grup wiernych takich jak: byłych więźniów Oświęcimia (w r. 1973), chorych (1973), służby liturgicznej ołtarza (1974), czy też dla głuchoniemych (1974). Od 1975 roku wprowadzono błogosławieństwo dzieci przedszkolnych i niemowląt, co najpierw miało miejsce w samo święto Przemienienia Pańskiego na Mszach św. o godz. 9.00, 10.30 i 18.00.
Od roku 1977, kiedy to odpust po raz pierwszy organizował nowy proboszcz, ks. prałat Stanisław Lisowski, wszyscy wierni są zapraszani ogólnie.  Obecnie, od szeregu już lat, odprawia się specjalne nabożeństwa dla chłopów, rodzin, młodzieży, dzieci (ze specjalnym błogosławieństwem), ministrantów, lektorów i Dziewczęcej Służby Maryjnej, członków parafialnego Apostolatu Trzeźwości, kombatantów II wojny światowej, strażaków, chorych, a okazjonalnie jeszcze dla innych grup, np. dla kobiet z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet w 1995 r. albo dla robotników.
W ramach odpustu były wystawiane od r. 1970 misteria religijne cieszące się dawniej dużą frekwencją . Po raz ostatni takie misterium było grane w 1988 r. Od 1970 r. program odpustu starano się ubogacać i uatrakcyjniać także wyświetlaniem filmów religijnych.
Nie zapomniano o potrzebach młodzieży. Dla niej, ale także dla dorosłych, koncertowały młodzieżowe zespoły muzyczne. Dziś ten element muzyczny odpustu jest poszerzony do małego, nieformalnego festiwalu piosenki religijnej. Codziennie po Mszy św. wieczornej występują młodzieżowe zespoły muzyczne różnych parafii z terenu całej diecezji.


TEMATYKA ODPUSTÓW

Ważnym elementem w organizacji uroczystości odpustowych ku czci Przemienienia Pańskiego jest określenie tematu głównego całego odpustu, czyli tzw. hasła będącego rdzeniem całych rozważań odpustowych, wokół którego będą realizowane założenia związane z duchową formacją uczestniczących w odpuście wiernych. Specjalne tematy są dobierane od momentu kiedy odpust przybrał ośmiodniowy charakter i od tej pory są one nieprzerwanie realizowane aż do chwili obecnej. Jeśli chodzi o dobór tematów poruszanych w czasie odpustów to są one często zgodne z diecezjalnym programem duszpasterskim (1979, 1990, 1995, 1996) określanym na każdy rok. Jednakże zdarza się, że tematyka poruszanych problemów nawiązuje    w swojej treści do aktualnych wydarzeń z życia parafii, diecezji czy też Ojczyzny albo nawet całego Kościoła powszechnego.
I tak na przykład w roku 1991 celem tematyki odpustowej było przypomnienie wiernym nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II z ego ostatniej pielgrzymki do Polski. Szczególnie akcent został zatem położony na przemianę człowieka zdemoralizowanego przez komunizm i zachwyconego Zachodem, jego wolnością i konsumizmem, która to przemiana może się dokonać przez realizację Dekalogu i zasad ewangelicznych. W roku 1977 hasłem odpustowych rozważań była Czystość. Temat ten został zalecony przez bpa Piotra Bednarczyka na spotkaniu kustoszów sanktuariów. Rozważania koncentrowały się wówczas na relacji jaka winna zachodzić między Przemienieniem Pańskim a przemianą moralnych postaw chrześcijanina.  Rok 1981 stał się dla organizatorów uroczystości odpustowych okazją szczególną do przypomnienia 10 rocznicy wprowadzenia obrazu Przemienienia Pańskiego do ołtarza głównego przez ks. kard. Karola Wojtyłę. Dlatego w duchowej łączności z Ojcem Świętym rozważano Jego naukę, polecając zarazem Jego Osobę i posługę Chrystusowi Przemienionemu.  Z kolei rok 1985 był dwusetną rocznicą przeniesienia obrazu z kościoła OO. Franciszkanów do sądeckiej fary. Poprzez dobór odpowiedniej tematyki kazań starano się uświadomić wiernym czym była dla dawnych pokoleń i czym jest dla współczesnych tajemnica Przemienienia Pańskiego. Podkreślano wtedy, że to właśnie Chrystus wzmacnia wiarę, podnosi na duchu, ukazuje cel życia, wskazuje właściwy sposób postępowania i pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci. Cały Odpust przebiegał wtedy w duchu dziękczynienia.  Wielki Odpust w roku 1986 był nawiązaniem do obchodzonego jubileuszu powstania diecezji tarnowskiej. Podkreślono wtedy, że lud Boży całej diecezji jest formowany dzięki dziedzictwu otrzymanemu od poprzednich pokoleń, co rodzi potrzebę przekazywania prawdziwych wartości  następnym pokoleniom. Toteż w ciągu trwania całego odpustu starano się uwypuklić motywy dziękczynienia i odpowiedzialności za diecezjalne dziedzictwo.
Lata 1987 i 1997 to czas Kongresów Eucharystycznych i podkreślania, że Eucharystia i wspólnota pomagają człowiekowi w osiągnięciu duchowej przemiany.  Z racji Roku Maryjnego odpust w 1988 r. miał charakter zdecydowanie maryjny i był okazją do wyakcentowania prawdy, że Maryja Matka Jezusa jest także matką każdego człowieka. Odpust w roku 1989 był nawiązaniem do obchodzonych rocznic narodowych, a w roku następnym do przemian zachodzących w Polsce i do ich wpływu na polskie rodziny ulegające jakże często demoralizacji i rozkładowi.  Jubileusz 700-lecia powstania miasta Nowego Sącza stał się okazją do tego, by w czasie odpustu ukazać czym jest wiara chrześcijańska dla społeczeństwa, dla rodziny i jednostki na przykładzie kultu Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Starano się także ukazać jak Chrystus ukierunkowywuje człowieka, jak go wychowuje do zasadniczych postaw i jaką jest siłą dla człowieka w jego trudnych chwilach.  Tematykę odpustu na rok 1995 podpowiedział ks. Michał Bednarz w wykładzie na temat Przemienienia wygłoszonym do kustoszów sanktuariów naszej diecezji. Zwrócił on bowiem uwagę słuchaczy na społeczny wymiar tajemnicy Przemienienia Pańskiego. Tematyka kazań w rok 1996 zgodnie z programem duszpasterskim nawiązuje do sytuacji religijno-moralnej w naszym kraju podkreślając, że nawrócenie ma się dokonać w oparciu o zasady moralne zawarte w Dekalogu i nauce Chrystusa.  Z racji przygotowania do "Wielkiego Jubileuszu Roku 2000" - rok 1998 został poświęcony Duchowi Świętemu i Jego roli w życiu Kościoła. Zagadnienia poruszane w czasie tego odpustu były ściśle związane z działaniem Ducha Świętego w życiu wiernych i Jego wpływem na naszą osobistą przemianę. Rok 1999 stał się okazją do tego, aby w kontekście kończącego się tysiąclecia, stanąć w całej prawdzie przed Bogiem i Jego osądowi poddać nasze życie.
Tematyka odpustów ośmiodniowych, poświadczonych przez materiały archiwalne, przedstawia się następująco:

1973 - "Chrystus przez znaki sakramentów przemienia ludzi."
1975 - "Ja jestem drogą prawdą i życiem."
1977 - "Czystość."
1978 - "Na straży Chrystusowych Przemian."
1979 - "Chryste odnów oblicze tej ziemi przez przemianę rodziny."
1980 - "Chrystus pomaga przemieniać czyli wychowywać człowieka."
1981 - "Chryste Przemieniony pozostań zawsze wśród nas."
1982 - "Chryste Przemieniony wzmocnij wiarę."
1983 - "Nadzieja zawieść nie może."
1984 - "Przemień zimne serca nasze."
1985 - "Przemienienie wzorem dla wszystkich pokoleń."
1986 - "Dziękczynienie i odpowiedzialność za dziedzictwo ojców."
1987 - "Przez Eucharystię do przemiany człowieka."
1988 - "Matka Przemienionego Chrystusa - Matka naszych przemienień ."
1989 - "Przyjmijcie dziedzictwo, któremu na imię Polska."
1990 - "Chryste przemieniaj nasze rodziny!"
1991 - "Chryste Przemieniony pomagaj nam zachowywać Boże przykazania!."
1992 - "Trwać w blaskach Przemienienia."
1993 - "Przez Eucharystię do przemiany człowieka."
1994 - "Chryste przemieniaj nasze rodziny!"
1995 - "Niech Kościół przemienia ten świat."
1996 - "Jego słuchajcie!"
1997 - "Przez Eucharystię Chrystus wychowuje nas do wolności."
1998 - "Duchu Święty, przemieniaj nas w Kościele!"
1999 - "Osądź nas Panie przed Twoim Obliczem."
2000 - "Dzięki Ci, Chryste za Twe Przemienienie."
2001 - "Przemienieni miłością spotkanego Zbawiciela."
2002 - "Veraicon"
2003 - "Z różańcem w ręku kontemplujemy oblicze Chrystusa"
2004 - "W Tobie, Jezu, nadzieja nasza"
2005 - "Ukaż mi Panie swoje oblicze"
2006 - "Ubogaceni ubóstwem Chrystusa"
2007 - "Poznaj swoje powołanie"
2008 - "Bądźmy uczniami Chrystusa"
2009 - "Otoczmy troską życie"

2010 - "Bądźmy świadkami Miłości"
2011 - "W komunii z Bogiem"
2012 - "Kościół naszym domem"
2013 - "Być solą ziemi dzieląc się wiarą"
2014 - "Wierzę w Syna Bożego"
2015 - "Jezu Przemieniony! Uwielbiamy Cię na tym miejscu, gdzie tylu czcicieli doznało Twojej opieki, miłosierdzia i pomocy." Dziękczynienie za 230 lat obecności cudownego wizerunku w kościele św. Małgorzaty na Sądeckiej Górze Tabor (1785 - 2015)

Ponadto każdy odpust posiada własny temat dnia, poprzez co w sposób jeszcze dokładniejszy ukazywana jest wymowa teologiczna i parenetyczna odpustowego hasła.

 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej
 • ZAPROSZENIA

 • Msze Święte

  NIEDZIELE:

  600, 730, 900, 1030, 1200, 1400, 1700, 1900,
  (lipiec-sierpień - 2100)

   

  DNI POWSZEDNIE:

  600, 630, 700, 730, 800, 900, 1730

  ~1800 (luty–październik)

  ~1700 (w Adwencie)

  W sobotę z liturgią niedzielną:
  1730 (1800 luty–październik) 

   

  RORATY:

  600, 1700 (dla dzieci)

   

  ŚWIĘTA W DNI ROBOCZE:

  600, 730, 900, 1030, 1530, 1700, 1900

 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

   

  Niedziele i święta
  podczas Mszy św.

  Dni powszednie
  600-1300 i 1500-1730

  Lipiec/Sierpień
  600-1100 i 1700-1830

 • Adoracja

   
   

   

  W bazylice trwa
  całodzienna adoracja
  Najświętszego Sakramentu

 • WIRTUALNY SPACER PO BAZYLICE
 • Transmisja na żywo

 • ARKA

  Poradnia specjalistyczna
   Oddział w Nowym Sączu

  Plac Kolegiacki 1 (plebania)
  Czynna w dni robocze
  w godz. 1700 - 1900

  W lipcu i sierpniu „ARKA” jest nieczynna

  tel. 18 547-49-70
  Aby dowiedzieć się więcej kliknij logo.

 • Nowenna do Przemienienia Pańskiego

  Czwartek
  1700 

  (listopad - 1630
  Adwent - 1630)

  Intencje na Nowennę można składać
  w kancelarii parafialnej lub skrzynce intencji w Bazylice

 • Kult Miłosierdzia Bożego

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  codziennie - godz. 1500

   

  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

  Piątek - godz. 1745

  ( W listopadzie i styczniu - godz. 1715,
  w Adwencie - 1645)

 • Kontakt

  Parafia pw. św. Małgorzaty

  Pl. Kolegiacki 1  

  33-300 Nowy Sącz

  Proboszcz - ks. dr Jerzy Jurkiewicz

   

  tel. 18-443-61-98;  18-448-58-31

  fax 18-444-22-77

  Telefon księdza dyżurnego: 785 629 619

  E-mail: nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

  nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

   

   

  Administrator strony:
  ks. Marcin Mastalski

   

  Parafia Rzymsko-Katolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 38 8805 0009 0000 5728 2008 0001

 • Ważne linki

      

 • Pomagają nam w Festynie
  • Handel – Usługi RTV
   Artykuły Metalowe
   Marian Baczyński
   ul. Paderewskiego 4
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Spożywczo-Przemysłowy
   Grażyna Bobak
   ul. Barska 72
   33-300 Nowy Sącz

  • „EL-DOM”
   Irena Krzanowska
   Librantowa 181
   33-300 Nowy Sącz

  • ALFA sp. j.
   Antoni Janik, Jan Janik, Józef Janik
   ul. Kolejowa 18
   33-300 Nowy Sącz

  • „PALMOTEX” s.c.
   Molek Monika, Babula Wanda

   ul. I Brygady 6
   33-300 Nowy Sącz

  • Apteka „ARNICA” s.c.
   ul. Korzeniowskiego 9
   33-300 Nowy Sącz

  • Handel Artkułami
   Przemysłowymi i Spożywczymi – Kwiaty
   Irena Ptaczek
   ul. Romera 1
   33-300 Nowy Sącz

  • „SUPEREK”
   Handel Artykułami Przemysłowymi
   Jerzy Szajna
   ul. Wiśniowieckiego 24
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa
   Marek Kruczek
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „AMPER” Sp. J.
   M. Ross - J. Basiński – M. Jabłoński
   ul. Różana 1/A
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „GALBUT” s.c.
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • Salonik Kwiatowy
   Zofia Smaga-Podolak

   ul. Paderewskiego 54
   33-300 Nowy Sącz

  • „AGAT” s.c.
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H. „ABRA-POLMA”
   Józef Madziar

   ul. Tarnowska 7
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. Tomasz Szkaradek
   Materiały Stomatologiczne
   ul. Paderewskiego 3
   33-300 Nowy Sącz

  • Artykuły Stomatologiczne Kulczykdent
   mgr inż. Andrzej Kulczyk

   ul. Na Rurach 9
   33-300 Nowy Sącz

  • Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej
   ul. Jagiellońska 18
   33-300 Nowy Sącz

  • Apteka „ZDROJOWA” s.c.
   ul. Zdrojowa 19
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowa „MIX”
   Alicja Szufa
   ul. Limanowskiego
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Spożywczy
   P. Kmiecik, A. Rams, B. Wastag
   ul. Broniewskiego 14
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa „ARKOS”
   Arkadiusz Sromek

   ul. Zdrojowa 32
   33-300 Nowy Sącz

  • „RUCH” S.A.
   ul. Śniadeckich
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KIER”
   Tadeusz Żelazko Sp. J.
   ul. Głowackiego 42
   33-300 Nowy Sącz

  • FPHU DEGUSTO
   Leszek Kierczak

   ul. Zdrojowa 14
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep AGD „MIŚ”
   Michał Szczurek
   ul. Kraszewskiego 11
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „IGŁA”
   Stanisława i Aleksander Błaszczyk
   ul. Gajowa 36F
   33-395 Chełmiec

  • Mały Robinson s.c.
   Monika Szufa, Bartosz Szufa
   ul. Wiśniowieckiego 132
   33-300 Nowy Sącz

  • „BAĆ-POL” S.A.
   ul. Wiśniowieckiego 116
   33-300 Nowy Sącz

  • „TERA” s.c.
   Adam Sobczyk, Piotr Michalik
   ul. M. Dąbrowskiej 29
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Wędkarski
   Zbigniew Grzybowski

   ul. Jagiellońska 69
   33-300 Nowy Sącz

  • „SEZAM” Sklep Jubilerski
   Bogdan Buczek

   ul. Rynek 10
   33-340 Stary Sącz
   AUCHAN, ul. Gorzkowska 32
   33-300 Nowy Sącz

  • F.U.H. „ELWO SERWIS”
   ul. Batalionów Chłopskich 19a
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa PAPIRUS
   Magdalena Świderska

   ul. Nawojowska 3
   33-300 Nowy Sącz

  • EW-KO
   „Apteka na Gorzkowie”

   Freislera 4
   33-300 Nowy Sącz

  • CEHAMOT
   Piotr Tomacz Korcz, Paweł Korcz
   ul. Witosa 7
   33-300 Nowy Sącz

  • „MARZENKA” s.c.
   Schiller – Karnas, St. Schiller
   ul. Sucharskiego
   33-300 Nowy Sącz

  • Borek Paweł

  • Wójs Iza

  • Firma „ZAGON” s.c.
   ul. P. Skargi 11
   33-300 Nowy Sącz

  • „EURO-BAR”
   ul. Franciszkańska 7
   33-300 Nowy Sącz

  • Kebab Al. Hasir
   „Sadco”
   Anna Sadłoń
   Roztoka-Brzeziny 159
   33-316 Rożnów

  • BS
   Barbara Szczygieł

   ul. Łączna 2B
   33-395 Chełmiec

  • F.H.U.P. Scarlett
   Dorota Majoch

   ul. Lwowska 10
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Butterfly
   ul. Długosza
   33-300 Nowy Sącz

  • Studio Meblowe
   RS Sułowicz
   ul. Długosza 65
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowa „BAQA” s.c
   Anita i Daniel Popowscy

   ul. Nawojowska 1
   Europa Plaza
   33-300 Nowy Sącz

  • „PETERPOL” Edward Kołodziej
   Al. Piłsudskiego 70

   33-300 Nowy Sącz
   Oddział Europ II
   ul. Nawojowska 1
   33-300 Nowy Sącz

  • P.H.T. PRYMUS-AGD
   Wiesława i Jan Ślażyńscy
   Sklep nr 45
   Pl. Dąbrowskiego 4
   33-300 Nowy Sącz

  • „DOMEL”
   Czop Jerzy, Charytonik Danuta

   SPÓŁKA JAWNA
   Al. Wolności 10
   33-300 Nowy Sącz

  • LOPPING MODE
   ul. Lwowska 8
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U Św. Krzysztof
   ul. Nawojowska 1
   33-300 Nowy Sącz

  • Grodny Agnieszka

  • Sądeckie Wodociągi
   Spółka z o.o.

   u;. Wincentego Pola 22
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Misz Masz
   Lwowska 55
   33-300 Nowy Sącz

  • CUPICHA JUBILER
   Firma Jubilerska
   Jan Cupicha
   Wałowa 6
   33-300 Nowy Sącz

  • Pracownia Złotnicza
   Jubiler – Złotnik
   Bogumiła Tokarz i Andrzej Szarata
   Jagiellońska 2
   33-300 Nowy Sącz

  • RUMIANEK
   Sklep Zielarsko Medyczny

   Lwowska 33
   33-300 Nowy Sącz

  • Izabela Wider
   Kłodne 160
   34-654 Męcina

  • Firma Handlowa
   Ewa Janeczko
   Żeleźnikowa Wielka 107
   33-335 Nawojowa

  • Firma Handlowa „Duduś”
   Ciuła Krzysztof

   Ptaszkowa 483

  • Zarzeka Bogusława

  • Centrum Medyczne „BATOREGO”
   ul. Batorego 77
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. LIGARA
   Andrzej Ligara

   ul. Lwowska 140
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. Arter
   Krzysztof Przetacznik
   ul. Tarnowska 169
   33-300 Nowy Sącz

  • Restauracja „CARO”
   Marta Skoczeń
   ul. Lwowska 121
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma CZOP – Skład Opału i Materiałów Budowlanych
   ul. Węgierska 11
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przetwórnia Owoców i Warzyw „PROSPONA”
   ul. Węgierska 11
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Hotel Panorama
   ul. Romanowskiego 4a
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Aloes
   Sklep Zielarsko-Medyczny
   ul. Lwowska 29
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • TEB Edukacja
   ul. Wąsowiczów 10
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • UfoLand
   UFO Centrum Rozrywki
   Grzegorz Majerowski
   ul. Radziecka 19
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „Art Gold”
   Małgorzata Orzechowska

   ul. Lwowska 53a
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • F.H.U. „KARLOS”
   Piotr Michalik
   ul. Węgierska 170
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „Sklep Stella”
   ul. Długosza 27
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROMB”
   dr inż. Józef Roman Butscher
   ul. Lwowska 44
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „WALDHEN”
   Waldemar Węgrzyn

   ul. Lwowska 64a, 66
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CAPITAL” Sp. z o.o.
   ul. Kilińskiego 58
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „u Waśki” s.c
   T. Waśko, P. Waśko, K. Waśko-Filipek

   ul. Lwowska 31
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma „GARDINA”
   ul. Lwowska 56
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma „GARDINA”
   ul. Lwowska 56
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Restauracja Basztowa
   Janusz Sikora

   ul. Lwowska 43
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Popowska Cecylia

    

    

    

  • TARSMAK Gondek i Wspólnicy sp.j.
   ul. Witosa 40
   33-207 Radgoszcz

    

    

    

  • Zwierniak Robert

    

    

    

  • Majerski Marian

    

    

    

  • Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.
   ul. Annopol 20
   03-236 Warszawa

    

    

    

  • F.H.U. MultiPak s.c.
   ul. Grunwaldzka 243
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "UNIVERSE"
   ul. Borelowskiego 27
   33-310 Nowy Sącz

    

    

    

  • Orzechowski Krzysztof

    

    

    

  • Trzepak Maria

    

    

    

  • Dorado Chłodnie Sp. z o.o. Hurtownia
   ul. Ludźmierska 29
   34-400 Nowy Targ

    

    

    

  • Prymat Sp. z o.o.
   ul. Chlebowa 14
   44-337 Jastrzębie-Zdrój

    

    

    

  • Zakłady mięsne SZUBRYT
   Zbigniew Szubryt
   ul. Węgrzynek 50
   33-395 Chełmiec

    

    

    

  • Bestmilk Sp. z o.o.
   Oddział w Rzeszowie
   ul. Przy Torze 1
   32-205 Rzeszów

    

    

    

  • SERIUSZ CHEFS CULINAR
   ul
   . Lotewska 10
   39-400 Tarnobrzeg

    

    

    

  • Piekarnia „HOPEK” s.c.
   ul. Polna 10b
   33-340 Stary Sącz