Historia parafii

Parafia nowosądecka swoje początki wiąże z lokacją miasta, która miała miejsce 8 listopada 1292 r. Miasto zostało założone na terenie wsi Kamienica, w której granicach już wtedy znajdowały się dwa kościoły: pierwszy pod wezwaniem św. Wojciecha, z istniejącą od XII wieku parafią, oraz drugi filialny, pod wezwaniem św. Małgorzaty.

 W momencie założenia miasta ówczesny kościół parafialny św. Wojciecha znalazł się poza granicami nowego miasta. Natomiast w jego granicach, a z czasem także w obrębie murów miejskich znalazł się kościół filialny św. Małgorzaty.Czas pracował na korzyść kościoła filialnego, który znajdując się w obrębie murów miejskich, blisko ratusza miał coraz większe szanse stać się "głównym" kościołem miasta. W 1325 roku wymieniono parafię Nowy Sącz wśród parafii należących do dekanatu sądeckiego, co suponuje, że już wtedy istniał w mieście kościół parafialny. Natomiast pieczęć dokumentu z 1343 roku przedstawia postać św. Małgorzaty na tronie, z koroną na głowie i włosami, których pukle rozchodzą się jak promienie, trzymającą w prawej ręce krzyż z proporcem, zaś w lewej model kościoła o jednej wieży, z ptakiem na dachu, Wydaje się to mieć związek z podniesieniem kościoła miejskiego do rangi kościoła parafialnego. Należy zauważyć, iż chociaż sama postać św. Małgorzaty była już umieszczana w pieczęciach dokumentów z 1306 i 1317 r., to jednak motyw kościoła pojawia się dopiero w roku 1343. Logicznym uzasadnieniem dla takiej treści pieczęci mogło być erygowanie nowej parafii przy dotychczasowym kościele filialnym św. Małgorzaty . Skoro bowiem miasto umieszczało w swej pieczęci świątynię, to nie była to z pewnością świątynia podrzędna, lecz kościół najznamienitszy, a takim był w przypadku Nowego Sącza kościół parafialny.
W miarę upływu czasu źródła podają coraz więcej informacji na temat kościoła parafialnego św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Kardynał Zbigniew Oleśnicki w akcie z roku 1448 erygującym kolegiatę sądecką stwierdza, że podnosi do tej godności kościół funkcjonujący dotychczas jako parafialny, i że jest to kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty, podlegający prawu patronatu i prezenty biskupów krakowskich. Świątynia ta była otaczana szczególną czcią i troskliwością mieszczan, przez co zjednała sobie nie tylko kard. Zbigniewa Oleśnickiego, ale i rajców miejskich. W taki sposób z kościoła filialnego, w okresie lokacji miasta, kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty stał się przed rokiem 1325 niezależnym kościołem parafialnym, aby w XV wieku zostać wyniesionym do rangi kolegiaty.

Po wyniesieniu kościoła św. Małgorzaty do godności kolegiaty, kard. Oleśnicki uposażył kanoników bogatymi prebendami i innymi dochodami, a także zakupił im na mieszkania "stary ratusz", znajdujący obok kościoła. W skład kolegiaty wchodzili 4 prałaci: przełożony, czyli proboszcz, archidiakon, dziekan i kustosz, a także 4 kanonicy, jako członkowie kapituły tego kościoła. Tym samym dekretem, którym mianował kolegiatę, kard. Oleśnicki powołał do życia kolegium niższe tj. kapitułę mniejszą złożoną z ośmiu wikarych, a ich charakter prawny określił formułą vicarii perpetui.
W tym czasie rządom archidiakona nowosądeckiego podlegały następujące dekanaty: sądecki, biecki, bobowski, nowotarski, jasielski i pilźnieński. W wieku XVI i XVII do archidiakonatu tego należały też dekanaty: mielecki, ropczycki, strzyżowski, żmigrocki i spiski. W okresie reformacji, kiedy luteranizm i arianizm rozgościł się na ziemi sądeckiej zaczął stygnąć duch pierwotnej gorliwości wśród duchowieństwa sądeckiego. Pragnąc zaradzić dalszemu pogarszaniu się sytuacji kardynał książę Jerzy Radziwiłł zreformował kolegiatę w 1597 r. i nadał jej nowe obostrzone ustawy. Reformę uzupełnił w 1609 roku biskup Piotr Tylicki przez swego delegata, ks. Jana Januszowskiego, archidiakona sądeckiego. 13 marca 1786 r. papież Pius VI bullą "In suprema" utworzył z galicyjskiej części diecezji krakowskiej nową diecezję - tarnowską. W granicach nowopowstałej diecezji znalazł się Nowy Sącz. Taki stan utrzymywał się do czasu faktycznej kasaty tej diecezji w roku 1807, kiedy to konsystorz krakowski ogłosił dziekanowi w Nowym Sączu (10.12.1807 r.), że od tego czasu będzie należał do diecezji krakowskiej. W okresie kiedy jeszcze istniała diecezja tarnowska, została zniesiona w 1791 r. przez Franciszka Józefa II kolegiata sądecka, licząca w 1770 roku 7 dekanatów, 2 oficjały i 134 parafie i filie. Jednak faktycznym kresem kapituły było zagrabienie jej uposażenia na rzecz Funduszu religijnego i dekret z 26 maja 1786 r. zmieniający kapitułę kolegiacką na beneficjum proboszczowskie .

Po 343 latach kapituła sądecka przestała istnieć. Jednakże odegrała ona dużą rolę w życiu religijnym miasta i Sądecczyzny. Już wcześniej Franciszek Józef chciał doprowadzić do parcelacji parafii sądeckiej, jednak to mu się nie udało. Do sprawy tej powracano jeszcze w latach 1819 i 1823 ale i tym razem nic z tego nie wyszło, ze względu na brak dotacji nowych parafii. W okresie tym parafia liczyła ponad 8 tys. wiernych. Jak podaje w relacji z dnia 14 kwietnia 1846 r. ks. B. Janczy: "Parafianie sądeccy wiernie stali przy księżach w czasie wypadków rabacji. Kościół od nikogo nic nie ucierpiał".
Dnia 18 sierpnia 1855 r. Austria zawarła konkordat ze Stolicą Apostolską, który przyznawał Kościołowi katolickiemu szerokie wolności w zakresie działalności pastoralnej. Taka sytuacja wpłynęła na rozwój i pogłębienie życia religijnego w całej Galicji, a co za tym idzie także i w Nowym Sączu. Po wcześniej wspomnianej kasacie kolegiaty patronat nad kościołem św. Małgorzaty i parafią objął cesarz i on miał prawo do prezenty na urząd proboszcza.


W okresie tym byli nimi:
ks. Jakub Pstruszyński (1789-1800)
ks. Bartłomiej Janczy (1801-1852)
ks. Jan Machaczek (1853-1882)
ks. Wojciech Kowalik (1883-1887)
ks. Alojzy Góralik (1888-1926)
Przy parafii działały wtedy liczne bractwa i organizacje kościelne takie jak: Arcybractwo różańca św. i różaniec żywy, Apostolstwo modlitwy i Bractwo Najświętszego Serca Jezusowego, Arcybractwo wieczystej adoracji, Bractwo szkaplerzne i Bractwo Przemienienia Pańskiego. Przy parafii istniała także Katolicka Tania Kuchnia, która działała jeszcze po II wojnie światowej.
Narastająca liczba wiernych (w 1950 roku 24.986 katolików) sprawiła, że parafia św. Małgorzaty stała się najliczniejszą parafią w diecezji tarnowskiej. Rozległy obszar parafii obejmował nadal 26 wsi. Taki stan rzeczy domagał się podziału parafii, którego podjął się po II wojnie światowej bp Jan Stepa . W ciągu 44 lat na terenie parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu powstało 10 nowych parafii, a liczba księży pracujących w duszpasterstwie parafialnym wzrosła z 15 (1937) do 54 (1987).


W okresie tym proboszczami parafii św. Małgorzaty byli:
ks. infułat Roman Mazur (1926-1948)
ks. infułat Władysław Lesiak (1949-1977)
ks. prałat dr Stanisław Lisowski (1977-2000)

ks. prałat dr Waldemar Durda (2000 - 2007)
ks. prałat dr Andrzej Jeż (2007 - 2009)

ks. prałat dr Jan Piotrowski (2009 - 2014)

obecnie proboszczem parafii od 2014 r. jest ks. prałat dr Jerzy Jurkiewicz


Na prośbę bpa tarnowskiego Józefa Życińskiego, przedstawioną na piśmie z dnia 4 marca 1991 roku i wyrażającą pragnienie duchowieństwa oraz wiernych, papież Jan Paweł II nadał kościołowi parafialnemu św. Małgorzaty w Nowym Sączu tytuł Bazyliki Mniejszej. Sama uroczystość odbyła się w dniu 14 czerwca 1992 r. na placu Kolegiackim. Uroczystości przewodniczył ks. bp Józef Życiński, biskupi pomocniczy Józef Gucwa i Piotr Bednarczyk, a także licznie zgromadzeni przedstawiciele kościelni i państwowi. O podniesieniu kościoła do tej godności zadecydowały walory artystyczne, historyczne i kultyczne związane z kościołem św. Małgorzaty.
Ostatnim ważnym wydarzeniem w życiu parafii było reerygowanie kapituły kolegiackiej przy kościele farnym, która została zniesiona przez Józefa II w 1791 roku. Reerekcji kapituły kolegiackiej św. Małgorzaty dokonał ks. bp Józef Życiński w dniu 29 grudnia 1996 r.

 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej
 • ZAPROSZENIA

 • Msze Święte

  NIEDZIELE:

  600, 730, 900, 1030, 1200, 1400, 1700, 1900,
  (lipiec-sierpień - 2100)

   

  DNI POWSZEDNIE:

  600, 630, 700, 730, 800, 900, 1730

  ~1800 (luty–październik)

  ~1700 (w Adwencie)

  W sobotę z liturgią niedzielną:
  1730 (1800 luty–październik) 

   

  RORATY:

  600, 1700 (dla dzieci)

   

  ŚWIĘTA W DNI ROBOCZE:

  600, 730, 900, 1030, 1530, 1700, 1900

 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

   

  Niedziele i święta
  podczas Mszy św.

  Dni powszednie
  600-1300 i 1500-1730

  Lipiec/Sierpień
  600-1100 i 1700-1830

 • Adoracja

   
   

   

  W bazylice trwa
  całodzienna adoracja
  Najświętszego Sakramentu

 • WIRTUALNY SPACER PO BAZYLICE
 • Transmisja na żywo

 • ARKA

  Poradnia specjalistyczna
   Oddział w Nowym Sączu

  Plac Kolegiacki 1 (plebania)
  Czynna w dni robocze
  w godz. 1700 - 1900

  W lipcu i sierpniu „ARKA” jest nieczynna

  tel. 18 547-49-70
  Aby dowiedzieć się więcej kliknij logo.

 • Nowenna do Przemienienia Pańskiego

  Czwartek
  1700 

  (listopad - 1630
  Adwent - 1630)

  Intencje na Nowennę można składać
  w kancelarii parafialnej lub skrzynce intencji w Bazylice

 • Kult Miłosierdzia Bożego

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  codziennie - godz. 1500

   

  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

  Piątek - godz. 1745

  ( W listopadzie i styczniu - godz. 1715,
  w Adwencie - 1645)

 • Kontakt

  Parafia pw. św. Małgorzaty

  Pl. Kolegiacki 1  

  33-300 Nowy Sącz

  Proboszcz - ks. dr Jerzy Jurkiewicz

   

  tel. 18-443-61-98;  18-448-58-31

  fax 18-444-22-77

  Telefon księdza dyżurnego: 785 629 619

  E-mail: nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

  nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

   

   

  Administrator strony:
  ks. Marcin Mastalski

   

  Parafia Rzymsko-Katolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 38 8805 0009 0000 5728 2008 0001

 • Ważne linki

      

 • Pomagają nam w Festynie
  • Handel – Usługi RTV
   Artykuły Metalowe
   Marian Baczyński
   ul. Paderewskiego 4
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Spożywczo-Przemysłowy
   Grażyna Bobak
   ul. Barska 72
   33-300 Nowy Sącz

  • „EL-DOM”
   Irena Krzanowska
   Librantowa 181
   33-300 Nowy Sącz

  • ALFA sp. j.
   Antoni Janik, Jan Janik, Józef Janik
   ul. Kolejowa 18
   33-300 Nowy Sącz

  • „PALMOTEX” s.c.
   Molek Monika, Babula Wanda

   ul. I Brygady 6
   33-300 Nowy Sącz

  • Apteka „ARNICA” s.c.
   ul. Korzeniowskiego 9
   33-300 Nowy Sącz

  • Handel Artkułami
   Przemysłowymi i Spożywczymi – Kwiaty
   Irena Ptaczek
   ul. Romera 1
   33-300 Nowy Sącz

  • „SUPEREK”
   Handel Artykułami Przemysłowymi
   Jerzy Szajna
   ul. Wiśniowieckiego 24
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa
   Marek Kruczek
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „AMPER” Sp. J.
   M. Ross - J. Basiński – M. Jabłoński
   ul. Różana 1/A
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „GALBUT” s.c.
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • Salonik Kwiatowy
   Zofia Smaga-Podolak

   ul. Paderewskiego 54
   33-300 Nowy Sącz

  • „AGAT” s.c.
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H. „ABRA-POLMA”
   Józef Madziar

   ul. Tarnowska 7
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. Tomasz Szkaradek
   Materiały Stomatologiczne
   ul. Paderewskiego 3
   33-300 Nowy Sącz

  • Artykuły Stomatologiczne Kulczykdent
   mgr inż. Andrzej Kulczyk

   ul. Na Rurach 9
   33-300 Nowy Sącz

  • Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej
   ul. Jagiellońska 18
   33-300 Nowy Sącz

  • Apteka „ZDROJOWA” s.c.
   ul. Zdrojowa 19
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowa „MIX”
   Alicja Szufa
   ul. Limanowskiego
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Spożywczy
   P. Kmiecik, A. Rams, B. Wastag
   ul. Broniewskiego 14
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa „ARKOS”
   Arkadiusz Sromek

   ul. Zdrojowa 32
   33-300 Nowy Sącz

  • „RUCH” S.A.
   ul. Śniadeckich
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KIER”
   Tadeusz Żelazko Sp. J.
   ul. Głowackiego 42
   33-300 Nowy Sącz

  • FPHU DEGUSTO
   Leszek Kierczak

   ul. Zdrojowa 14
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep AGD „MIŚ”
   Michał Szczurek
   ul. Kraszewskiego 11
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „IGŁA”
   Stanisława i Aleksander Błaszczyk
   ul. Gajowa 36F
   33-395 Chełmiec

  • Mały Robinson s.c.
   Monika Szufa, Bartosz Szufa
   ul. Wiśniowieckiego 132
   33-300 Nowy Sącz

  • „BAĆ-POL” S.A.
   ul. Wiśniowieckiego 116
   33-300 Nowy Sącz

  • „TERA” s.c.
   Adam Sobczyk, Piotr Michalik
   ul. M. Dąbrowskiej 29
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Wędkarski
   Zbigniew Grzybowski

   ul. Jagiellońska 69
   33-300 Nowy Sącz

  • „SEZAM” Sklep Jubilerski
   Bogdan Buczek

   ul. Rynek 10
   33-340 Stary Sącz
   AUCHAN, ul. Gorzkowska 32
   33-300 Nowy Sącz

  • F.U.H. „ELWO SERWIS”
   ul. Batalionów Chłopskich 19a
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa PAPIRUS
   Magdalena Świderska

   ul. Nawojowska 3
   33-300 Nowy Sącz

  • EW-KO
   „Apteka na Gorzkowie”

   Freislera 4
   33-300 Nowy Sącz

  • CEHAMOT
   Piotr Tomacz Korcz, Paweł Korcz
   ul. Witosa 7
   33-300 Nowy Sącz

  • „MARZENKA” s.c.
   Schiller – Karnas, St. Schiller
   ul. Sucharskiego
   33-300 Nowy Sącz

  • Borek Paweł

  • Wójs Iza

  • Firma „ZAGON” s.c.
   ul. P. Skargi 11
   33-300 Nowy Sącz

  • „EURO-BAR”
   ul. Franciszkańska 7
   33-300 Nowy Sącz

  • Kebab Al. Hasir
   „Sadco”
   Anna Sadłoń
   Roztoka-Brzeziny 159
   33-316 Rożnów

  • BS
   Barbara Szczygieł

   ul. Łączna 2B
   33-395 Chełmiec

  • F.H.U.P. Scarlett
   Dorota Majoch

   ul. Lwowska 10
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Butterfly
   ul. Długosza
   33-300 Nowy Sącz

  • Studio Meblowe
   RS Sułowicz
   ul. Długosza 65
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowa „BAQA” s.c
   Anita i Daniel Popowscy

   ul. Nawojowska 1
   Europa Plaza
   33-300 Nowy Sącz

  • „PETERPOL” Edward Kołodziej
   Al. Piłsudskiego 70

   33-300 Nowy Sącz
   Oddział Europ II
   ul. Nawojowska 1
   33-300 Nowy Sącz

  • P.H.T. PRYMUS-AGD
   Wiesława i Jan Ślażyńscy
   Sklep nr 45
   Pl. Dąbrowskiego 4
   33-300 Nowy Sącz

  • „DOMEL”
   Czop Jerzy, Charytonik Danuta

   SPÓŁKA JAWNA
   Al. Wolności 10
   33-300 Nowy Sącz

  • LOPPING MODE
   ul. Lwowska 8
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U Św. Krzysztof
   ul. Nawojowska 1
   33-300 Nowy Sącz

  • Grodny Agnieszka

  • Sądeckie Wodociągi
   Spółka z o.o.

   u;. Wincentego Pola 22
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Misz Masz
   Lwowska 55
   33-300 Nowy Sącz

  • CUPICHA JUBILER
   Firma Jubilerska
   Jan Cupicha
   Wałowa 6
   33-300 Nowy Sącz

  • Pracownia Złotnicza
   Jubiler – Złotnik
   Bogumiła Tokarz i Andrzej Szarata
   Jagiellońska 2
   33-300 Nowy Sącz

  • RUMIANEK
   Sklep Zielarsko Medyczny

   Lwowska 33
   33-300 Nowy Sącz

  • Izabela Wider
   Kłodne 160
   34-654 Męcina

  • Firma Handlowa
   Ewa Janeczko
   Żeleźnikowa Wielka 107
   33-335 Nawojowa

  • Firma Handlowa „Duduś”
   Ciuła Krzysztof

   Ptaszkowa 483

  • Zarzeka Bogusława

  • Centrum Medyczne „BATOREGO”
   ul. Batorego 77
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. LIGARA
   Andrzej Ligara

   ul. Lwowska 140
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. Arter
   Krzysztof Przetacznik
   ul. Tarnowska 169
   33-300 Nowy Sącz

  • Restauracja „CARO”
   Marta Skoczeń
   ul. Lwowska 121
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma CZOP – Skład Opału i Materiałów Budowlanych
   ul. Węgierska 11
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przetwórnia Owoców i Warzyw „PROSPONA”
   ul. Węgierska 11
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Hotel Panorama
   ul. Romanowskiego 4a
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Aloes
   Sklep Zielarsko-Medyczny
   ul. Lwowska 29
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • TEB Edukacja
   ul. Wąsowiczów 10
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • UfoLand
   UFO Centrum Rozrywki
   Grzegorz Majerowski
   ul. Radziecka 19
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „Art Gold”
   Małgorzata Orzechowska

   ul. Lwowska 53a
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • F.H.U. „KARLOS”
   Piotr Michalik
   ul. Węgierska 170
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „Sklep Stella”
   ul. Długosza 27
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROMB”
   dr inż. Józef Roman Butscher
   ul. Lwowska 44
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „WALDHEN”
   Waldemar Węgrzyn

   ul. Lwowska 64a, 66
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CAPITAL” Sp. z o.o.
   ul. Kilińskiego 58
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „u Waśki” s.c
   T. Waśko, P. Waśko, K. Waśko-Filipek

   ul. Lwowska 31
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma „GARDINA”
   ul. Lwowska 56
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma „GARDINA”
   ul. Lwowska 56
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Restauracja Basztowa
   Janusz Sikora

   ul. Lwowska 43
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Popowska Cecylia

    

    

    

  • TARSMAK Gondek i Wspólnicy sp.j.
   ul. Witosa 40
   33-207 Radgoszcz

    

    

    

  • Zwierniak Robert

    

    

    

  • Majerski Marian

    

    

    

  • Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.
   ul. Annopol 20
   03-236 Warszawa

    

    

    

  • F.H.U. MultiPak s.c.
   ul. Grunwaldzka 243
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "UNIVERSE"
   ul. Borelowskiego 27
   33-310 Nowy Sącz

    

    

    

  • Orzechowski Krzysztof

    

    

    

  • Trzepak Maria

    

    

    

  • Dorado Chłodnie Sp. z o.o. Hurtownia
   ul. Ludźmierska 29
   34-400 Nowy Targ

    

    

    

  • Prymat Sp. z o.o.
   ul. Chlebowa 14
   44-337 Jastrzębie-Zdrój

    

    

    

  • Zakłady mięsne SZUBRYT
   Zbigniew Szubryt
   ul. Węgrzynek 50
   33-395 Chełmiec

    

    

    

  • Bestmilk Sp. z o.o.
   Oddział w Rzeszowie
   ul. Przy Torze 1
   32-205 Rzeszów

    

    

    

  • SERIUSZ CHEFS CULINAR
   ul
   . Lotewska 10
   39-400 Tarnobrzeg

    

    

    

  • Piekarnia „HOPEK” s.c.
   ul. Polna 10b
   33-340 Stary Sącz