Obraz

Należy zaznaczyć, że nie istnieją dzisiaj żadne źródłowe wiadomości dotyczące początków obecności Obrazu na sądeckiej ziemi. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w roku 1486 miasto nawiedził wielki pożar w czasie którego doszczętnie spłonął ratusz, a razem z nim przechowywane tam wszystkie księgi. Przetrwały jedynie dokumenty przywilejów królewskich, które były przechowywane w ogniotrwałym skarbcu. Pisanie nowych ksiąg historycznych rozpoczęto z dniem 28 lipca 1488 . 

Próba określenia miejsca i czasu powstania obrazu oraz jego przybycia do Polski
Podstawowy nurt oddziaływania na Polskę wizerunku Cudownego Oblicza wywodzi się z Rzymu. Tam bowiem w bazylice św. Piotra przechowywany był obraz, z którym już w XII wieku wiązano legendę o Weronice.

Ważną datą dla tego motywu był rok 1368, kiedy to Karol IV przywiózł z Rzymu do Pragi Veraicon, który został umieszczony w katedrze św. Wita w Pradze. Wizerunek tam umieszczony powstał w Czechach ok. 1400 r. W kręgu oddziaływania Veraiconu z Pragi umieszcza się obraz z kościoła św. Magdaleny we Wrocławiu z ok. 1400 r . Źródłem upowszechniającym wizerunek był formularz mszy świętej wotywnej De Facie Domini seu de Veronica spotykany na Śląsku już w końcu XIV wieku , a także książki do nabożeństwa (hortulusy) zawierające modlitwę przed "Weroniką" to jest przed Obliczem Bożym. 
Historia wskazuje rok 1368 jako datę przywiezienia Veraiconu z Rzymu do Pragi. W tym czasie był to motyw prawdziwie nowy, który nie miał wypracowanych żadnych tradycji malarskich na tych terenach. Gdyby obraz nowosądecki powstał w wieku XV wtedy odznaczałby się on cechami z kręgu oddziaływania Pragi, z ewentualnymi różnicami cech terenu, szkoły czy też umiejętności artysty. Porównując można zauważyć wspólne cechy kompozycyjne z przedstawieniami św. Oblicza z terenu Czech. Podobieństwa są następujące: konstrukcja oka oparta na formie koła, płaszczyzna policzka wchodzi półksiężycem pomiędzy oko a nasadę nosa oraz identyczne opracowane nozdrza i pełną, mięsistą dolną wargę ust. Uzasadnionym wydaje się umieszczenie Obrazu z sądeckiej fary w kręgu prezentującym cechy malarstwa I stylu czeskiego, w latach 1350-1370. 
Jednak rysunek kompozycyjny sądeckiego Veraiconu ma szczegół nie mający analogii w żadnym z czeskich obrazów. Jest to charakterystyczny sposób wykreślenia lewego łuku brwiowego, polegający na załamaniu się rysunku i odwróceniu łuku tuż przy nasadzie nosa. Poszukując tego szczegółu należy dojść do obrazu Sancta Sanctorum na Lateranie w Rzymie. Tam właśnie Oblicze Chrystusa prezentuje identycznie z nowosądeckim Wizerunkiem cechy kompozycyjne. To upoważnia do tego, aby prototypu sądeckiego Obrazu szukać w lateraneńskim  obrazie. Owo powiązanie wizerunków można wytłumaczyć idąc po drodze działalności zakonu franciszkańskiego, którego przedstawiciele jak wiadomo byli kustoszami sądeckiego Veraiconu aż do roku 1785. Mamy więc do czynienia z obiektem unikalnym na terenach Polski, nie tyle z racji zawartej w nim historii, co z prezentowanej treści ikonograficznej. 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że miejscem powstania obiektu jest obszar na północ od Alp. Analogie stylistyczne pozwalają ograniczyć się do terenu oddziaływania I stylu czeskiego, a więc do lat 1350-1370. Zielone podmalowanie przemawia za włoskimi tradycjami warsztatowymi mistrza, a posłużenie się jako pierwowzorem obrazem z Lateranu wskazuje na powstanie dzieła w klasztornej pracowni franciszkanów, bo tylko ta możliwość tłumaczy uwzględnienie z tak wielkim pietyzmem cech Oblicza z Sancta Sanctorum
Veraicon czczony w Nowym Sączu od samego początku miał jako opiekunów Braci św. Franciszka, którzy przyczyniali się do tego, aby obraz roztaczał coraz szersze kręgi swego oddziaływania. Powstały liczne kopie, które istnieją do dzisiaj w kościołach sądecczyzny, jak np. Krużlowa, parafia Świętego Ducha OO. Jezuitów w Nowym Sączu, Nawojowa i inne , nazwane w kulcie Obrazami Przemienienia Pańskiego. Tytuł kultowy Przemienienie Pańskie został tu połączony z określonym ikonograficznie przedstawieniem Prawdziwego Oblicza. Mogło się to dokonać po roku 1456, kiedy to papież Kalikst III rozciągnął na cały Kościół święto Przemienienia Pańskiego . Nowosądecki Obraz Veraicon słusznie należy zatem łączyć z motywem Prawdziwe Oblicze mającym swe źródło w legendzie Abgara . Omawiany obraz prezentuje bowiem wszystkie cechy właściwe tego rodzaju przedstawieniom.

Historia przybycia obrazu do Nowego Sącza
Spotyka się różne wyjaśnienia dotyczące początków obrazu i jego przybycia do Nowego Sącza.  Ksiądz Sygański opisując dzieje miasta i jego pamiątki dziejowe nie mógł pominąć historii Obrazu Cudownego Oblicza. Autor zaznacza, że pewność historyczna jego początków znika w pomroce dziejów. Przytacza on dwa wyjaśnienia. Pierwsza relacja na ten temat pochodzi od ks. Franciszka Brzechfy, który twierdzi, że obraz Przemienienia Pańskiego został namalowany przez św. Łukasza ewangelistę na tablicy drewnianej i znajdował się pierwotnie w Jerozolimie, a następnie wskutek układów między Portą Ottomańską a Moskwą dostał się carowi moskiewskiemu, ten z kolei miał go ofiarować królowi czeskiemu Wacławowi, który w tym czasie bawił w Węgrzech. Gdy posłowie z tym obrazem przyjechali w góry sądeckie i zatrzymali się we wsi Kamienica, to jest w obecnym Nowym Sączu i na drugi dzień mieli wyruszyć w dalszą drogę na Węgry podróżować, wóz w którym przewożony był obraz "stanął jak wryty i żadnym sposobem ruszyć się z miejsca nie dał. Na próżno założono kilka par koni i kilka jarzm wołów, wóz pozostał na miejscu" . Wszyscy byli zdumieni takim rozwojem sytuacji i udano się po radę do pobożnego pustelnika z trzeciego zakonu św. Franciszka, który po krótkiej modlitwie kazał rozpakować wóz, a znalazłszy między rzeczami obraz Przemienienia Pańskiego, rzekł: "Wola boska jest, aby ten obraz nie gdzie indziej, tylko na tym miejscu pozostał" . Gdy tylko wykonano polecenie pustelnika, natychmiast konie z miejsca ruszyły, a posłowie po dotarciu do Węgier całe wydarzenie królowi Wacławowi opowiedzieli. Król uszanował wolę Bożą i sam na to miejsce przybył, a widząc sposobność do założenia miasta, tamże Nowy Sącz założył i wystawił klasztor i kościół dla OO. Franciszkanów w 1297 roku i obraz Przemienienia Pańskiego opiece ich powierzył. 
Autorem drugiego podania jest ks. Konstanty Majegowski. Zostało ono spisane w roku 1680. Według tego podania obraz ten został namalowany przez św. Łukasza i darowany przez cesarza wschodniego Leonowi, księciu ruskiemu. Ten z kolei ofiarował go jednemu pobożnemu pustelnikowi, wiodącemu swój spokojny żywot w górach karpackich, a który go znów podarował klasztorowi franciszkańskiemu w Nowym Sączu. 
Jak podaje ks. Sygański większą podstawę historyczną zdaje się mieć to drugie podanie, bo skoro klasztor franciszkanów został założony w roku 1297, a w tym właśnie czasie przebywał tam książę Leon, jest więc rzeczą bardzo prawdopodobną, iż mógł on najpierw ten obraz otrzymać w darze czy to od cesarza greckiego, czy też od swojego teścia Beli IV, a następnie komuś go darować, a znów ktoś mógł go przekazać go do klasztoru franciszkańskiego w Nowy Sączu.

OPIS OBRAZU

Prawdziwe Oblicze znajdujące się w ołtarzu głównym kościoła parafialnego św. Małgorzaty w Nowym Sączu jest malowane temperą na desce, ma kształt pionowego prostokąta o wymiarach 68 x 84 cm. Podobrazie zbudowane jest z trzech desek z drzewa lipowego, które są jednakowej długości 84 cm, grubości ok. 2 cm i szerokości ok. 25 cm, 20 cm, 24 cm. Warto jeszcze zauważyć, że szerokość poszczególnych desek nie jest jednakowa po obu końcach. Deski są sklejone ze sobą na styk. Na odwrocie jedno z dwóch sklejeń jest specjalnie wzmocnione. Cały obraz jest ujęty w srebrne obramowanie . 
Obraz przedstawia Oblicze Chrystusa w pozie frontalnej. Twarz okrągła, modelowana spokojnym światłocieniem, a na policzkach delikatnie zaznaczono czerwienią rumieniec. Czoło jest szerokie, odsłonięte poprzez zaczesanie na boki ciemnych brązowo-czarnych włosów, rozchodzących się od przedziałka przechodzącego przez środek głowy. Łuki brwiowe mocno zarysowane brązem, z których lewy  jest nieco dłuższy, szerszy i wyżej położony. Przedłużeniem brwi jest cień położony po obu stronach nasady nosa. Oczy umieszczone w mocno zarysowanych światłocieniem oczodołach są otwarte i lekko skierowane w prawą stronę. Powieki, z których dolna jest wyraźnie szersza, złączone są ze sobą charakterystycznym półokrągłym wykrojem przy nasadzie nosa. Sam nos jest długi, prosty, z symetrycznie wykreślonymi nozdrzami, podkreślony jest cieniem mocniej z lewej strony i lekkim światłem zaznaczonym na czubku. Usta są wąskie, zaciśnięte, zaznaczone czerwienią, z wyraźniejszą wargą dolną i wkoło otoczone są zarostem. Wąsy przedzielone na środku rozchodzą się łukiem, łączą się z zarostem po bokach twarzy oraz z brodą, która w okolicy wargi ma charakterystyczne przerzedzenia. Dolne partie uszu zdają się być umieszczone jakby za wysoko, ukazują się spod włosów opadających po bokach twarzy. Głowę otacza złoty nimb w centrum którego znajdują się ornamenty roślinne. W środku ornamentu na szczycie znajduje się największy motyw. Mniejsze motywy są oddzielone od centralnego znajdują się po prawej i po lewej stronie, jakby nawiązując do nimbu krzyżowego. Ornament został namalowany czerwienią. 
Pod obrazem znajduje się srebrna sukienka, wytwornie zdobiona we floresy en relif. W górnej części tej blachy floresy przedstawiają dwa ptaki dziobiące winogrona, a pośrodku znajduje się napis w języku łacińskim:  SPECIOSUS FORMA PRAEFILYS HOMINUM - PSALM 44      Powierzchnia po bokach wypełniona jest ornamentem stylizowanej roślinności, wykonanej techniką rytu i puncowania, ukazując po stronie lewej klęczącą postać ze złożonymi rękoma. Na całej długości tej dekoracyjnej części ramy znajduje się napis, także w języku łacińskim: MARTINUS FRANKOWICZ CIVIS SANDECENSIS, DEVOTUS ERGA LMAGINEM HANC SALVATORIS, PRO EXTRUENDIS LAMINIS ARGENTEIS PATRIMONIUM SUUM OBTULIT, QUIBUS IMPENSIS MAXIMA PARS IMAGINIS HUIUS CONTECTA EST, ANNO DOMINI QUO ET ALTARE PERFECTUM 1636 .      Obraz wraz z tą częścią otoczony jest bogatym srebrnym obramowaniem, którego elementem są m.in. promienie nawiązujące chyba do tych, którymi obraz był otoczony jeszcze w XVII w . Nad i pod obramowaniem umieszczone są symbole: nad - Boga Ojca, a pod - Ducha Świętego.

 

Wg:  Ks. T. Bukowski, Obraz „Veraicon” w nowosądeckim kościele św. Małgorzaty, Nadbitka z Rocznika Tarnowskiego  ( 1991/1992)

 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej
 • ZAPROSZENIA

 • Msze Święte

  NIEDZIELE:

  600, 730, 900, 1030, 1200, 1400, 1700, 1900,
  (lipiec-sierpień - 2100)

   

  DNI POWSZEDNIE:

  600, 630, 700, 730, 800, 900, 1730

  ~1800 (luty–październik)

  ~1700 (w Adwencie)

  W sobotę z liturgią niedzielną:
  1730 (1800 luty–październik) 

   

  RORATY:

  600, 1700 (dla dzieci)

   

  ŚWIĘTA W DNI ROBOCZE:

  600, 730, 900, 1030, 1530, 1700, 1900

 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

   

  Niedziele i święta
  podczas Mszy św.

  Dni powszednie
  600-1300 i 1500-1730

  Lipiec/Sierpień
  600-1100 i 1700-1830

 • Adoracja

   
   

   

  W bazylice trwa
  całodzienna adoracja
  Najświętszego Sakramentu

 • WIRTUALNY SPACER PO BAZYLICE
 • Transmisja na żywo

 • ARKA

  Poradnia specjalistyczna
   Oddział w Nowym Sączu

  Plac Kolegiacki 1 (plebania)
  Czynna w dni robocze
  w godz. 1700 - 1900

  W lipcu i sierpniu „ARKA” jest nieczynna

  tel. 18 547-49-70
  Aby dowiedzieć się więcej kliknij logo.

 • Nowenna do Przemienienia Pańskiego

  Czwartek
  1700 

  (listopad - 1630
  Adwent - 1630)

  Intencje na Nowennę można składać
  w kancelarii parafialnej lub skrzynce intencji w Bazylice

 • Kult Miłosierdzia Bożego

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  codziennie - godz. 1500

   

  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

  Piątek - godz. 1745

  ( W listopadzie i styczniu - godz. 1715,
  w Adwencie - 1645)

 • Kontakt

  Parafia pw. św. Małgorzaty

  Pl. Kolegiacki 1  

  33-300 Nowy Sącz

  Proboszcz - ks. dr Jerzy Jurkiewicz

   

  tel. 18-443-61-98;  18-448-58-31

  fax 18-444-22-77

  Telefon księdza dyżurnego: 785 629 619

  E-mail: nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

  nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

   

   

  Administrator strony:
  ks. Marcin Mastalski

   

  Parafia Rzymsko-Katolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 38 8805 0009 0000 5728 2008 0001

 • Ważne linki

      

 • Pomagają nam w Festynie
  • Handel – Usługi RTV
   Artykuły Metalowe
   Marian Baczyński
   ul. Paderewskiego 4
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Spożywczo-Przemysłowy
   Grażyna Bobak
   ul. Barska 72
   33-300 Nowy Sącz

  • „EL-DOM”
   Irena Krzanowska
   Librantowa 181
   33-300 Nowy Sącz

  • ALFA sp. j.
   Antoni Janik, Jan Janik, Józef Janik
   ul. Kolejowa 18
   33-300 Nowy Sącz

  • „PALMOTEX” s.c.
   Molek Monika, Babula Wanda

   ul. I Brygady 6
   33-300 Nowy Sącz

  • Apteka „ARNICA” s.c.
   ul. Korzeniowskiego 9
   33-300 Nowy Sącz

  • Handel Artkułami
   Przemysłowymi i Spożywczymi – Kwiaty
   Irena Ptaczek
   ul. Romera 1
   33-300 Nowy Sącz

  • „SUPEREK”
   Handel Artykułami Przemysłowymi
   Jerzy Szajna
   ul. Wiśniowieckiego 24
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa
   Marek Kruczek
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „AMPER” Sp. J.
   M. Ross - J. Basiński – M. Jabłoński
   ul. Różana 1/A
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „GALBUT” s.c.
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • Salonik Kwiatowy
   Zofia Smaga-Podolak

   ul. Paderewskiego 54
   33-300 Nowy Sącz

  • „AGAT” s.c.
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H. „ABRA-POLMA”
   Józef Madziar

   ul. Tarnowska 7
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. Tomasz Szkaradek
   Materiały Stomatologiczne
   ul. Paderewskiego 3
   33-300 Nowy Sącz

  • Artykuły Stomatologiczne Kulczykdent
   mgr inż. Andrzej Kulczyk

   ul. Na Rurach 9
   33-300 Nowy Sącz

  • Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej
   ul. Jagiellońska 18
   33-300 Nowy Sącz

  • Apteka „ZDROJOWA” s.c.
   ul. Zdrojowa 19
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowa „MIX”
   Alicja Szufa
   ul. Limanowskiego
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Spożywczy
   P. Kmiecik, A. Rams, B. Wastag
   ul. Broniewskiego 14
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa „ARKOS”
   Arkadiusz Sromek

   ul. Zdrojowa 32
   33-300 Nowy Sącz

  • „RUCH” S.A.
   ul. Śniadeckich
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KIER”
   Tadeusz Żelazko Sp. J.
   ul. Głowackiego 42
   33-300 Nowy Sącz

  • FPHU DEGUSTO
   Leszek Kierczak

   ul. Zdrojowa 14
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep AGD „MIŚ”
   Michał Szczurek
   ul. Kraszewskiego 11
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „IGŁA”
   Stanisława i Aleksander Błaszczyk
   ul. Gajowa 36F
   33-395 Chełmiec

  • Mały Robinson s.c.
   Monika Szufa, Bartosz Szufa
   ul. Wiśniowieckiego 132
   33-300 Nowy Sącz

  • „BAĆ-POL” S.A.
   ul. Wiśniowieckiego 116
   33-300 Nowy Sącz

  • „TERA” s.c.
   Adam Sobczyk, Piotr Michalik
   ul. M. Dąbrowskiej 29
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Wędkarski
   Zbigniew Grzybowski

   ul. Jagiellońska 69
   33-300 Nowy Sącz

  • „SEZAM” Sklep Jubilerski
   Bogdan Buczek

   ul. Rynek 10
   33-340 Stary Sącz
   AUCHAN, ul. Gorzkowska 32
   33-300 Nowy Sącz

  • F.U.H. „ELWO SERWIS”
   ul. Batalionów Chłopskich 19a
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa PAPIRUS
   Magdalena Świderska

   ul. Nawojowska 3
   33-300 Nowy Sącz

  • EW-KO
   „Apteka na Gorzkowie”

   Freislera 4
   33-300 Nowy Sącz

  • CEHAMOT
   Piotr Tomacz Korcz, Paweł Korcz
   ul. Witosa 7
   33-300 Nowy Sącz

  • „MARZENKA” s.c.
   Schiller – Karnas, St. Schiller
   ul. Sucharskiego
   33-300 Nowy Sącz

  • Borek Paweł

  • Wójs Iza

  • Firma „ZAGON” s.c.
   ul. P. Skargi 11
   33-300 Nowy Sącz

  • „EURO-BAR”
   ul. Franciszkańska 7
   33-300 Nowy Sącz

  • Kebab Al. Hasir
   „Sadco”
   Anna Sadłoń
   Roztoka-Brzeziny 159
   33-316 Rożnów

  • BS
   Barbara Szczygieł

   ul. Łączna 2B
   33-395 Chełmiec

  • F.H.U.P. Scarlett
   Dorota Majoch

   ul. Lwowska 10
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Butterfly
   ul. Długosza
   33-300 Nowy Sącz

  • Studio Meblowe
   RS Sułowicz
   ul. Długosza 65
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowa „BAQA” s.c
   Anita i Daniel Popowscy

   ul. Nawojowska 1
   Europa Plaza
   33-300 Nowy Sącz

  • „PETERPOL” Edward Kołodziej
   Al. Piłsudskiego 70

   33-300 Nowy Sącz
   Oddział Europ II
   ul. Nawojowska 1
   33-300 Nowy Sącz

  • P.H.T. PRYMUS-AGD
   Wiesława i Jan Ślażyńscy
   Sklep nr 45
   Pl. Dąbrowskiego 4
   33-300 Nowy Sącz

  • „DOMEL”
   Czop Jerzy, Charytonik Danuta

   SPÓŁKA JAWNA
   Al. Wolności 10
   33-300 Nowy Sącz

  • LOPPING MODE
   ul. Lwowska 8
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U Św. Krzysztof
   ul. Nawojowska 1
   33-300 Nowy Sącz

  • Grodny Agnieszka

  • Sądeckie Wodociągi
   Spółka z o.o.

   u;. Wincentego Pola 22
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Misz Masz
   Lwowska 55
   33-300 Nowy Sącz

  • CUPICHA JUBILER
   Firma Jubilerska
   Jan Cupicha
   Wałowa 6
   33-300 Nowy Sącz

  • Pracownia Złotnicza
   Jubiler – Złotnik
   Bogumiła Tokarz i Andrzej Szarata
   Jagiellońska 2
   33-300 Nowy Sącz

  • RUMIANEK
   Sklep Zielarsko Medyczny

   Lwowska 33
   33-300 Nowy Sącz

  • Izabela Wider
   Kłodne 160
   34-654 Męcina

  • Firma Handlowa
   Ewa Janeczko
   Żeleźnikowa Wielka 107
   33-335 Nawojowa

  • Firma Handlowa „Duduś”
   Ciuła Krzysztof

   Ptaszkowa 483

  • Zarzeka Bogusława

  • Centrum Medyczne „BATOREGO”
   ul. Batorego 77
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. LIGARA
   Andrzej Ligara

   ul. Lwowska 140
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. Arter
   Krzysztof Przetacznik
   ul. Tarnowska 169
   33-300 Nowy Sącz

  • Restauracja „CARO”
   Marta Skoczeń
   ul. Lwowska 121
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma CZOP – Skład Opału i Materiałów Budowlanych
   ul. Węgierska 11
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przetwórnia Owoców i Warzyw „PROSPONA”
   ul. Węgierska 11
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Hotel Panorama
   ul. Romanowskiego 4a
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Aloes
   Sklep Zielarsko-Medyczny
   ul. Lwowska 29
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • TEB Edukacja
   ul. Wąsowiczów 10
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • UfoLand
   UFO Centrum Rozrywki
   Grzegorz Majerowski
   ul. Radziecka 19
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „Art Gold”
   Małgorzata Orzechowska

   ul. Lwowska 53a
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • F.H.U. „KARLOS”
   Piotr Michalik
   ul. Węgierska 170
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „Sklep Stella”
   ul. Długosza 27
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROMB”
   dr inż. Józef Roman Butscher
   ul. Lwowska 44
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „WALDHEN”
   Waldemar Węgrzyn

   ul. Lwowska 64a, 66
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CAPITAL” Sp. z o.o.
   ul. Kilińskiego 58
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „u Waśki” s.c
   T. Waśko, P. Waśko, K. Waśko-Filipek

   ul. Lwowska 31
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma „GARDINA”
   ul. Lwowska 56
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma „GARDINA”
   ul. Lwowska 56
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Restauracja Basztowa
   Janusz Sikora

   ul. Lwowska 43
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Popowska Cecylia

    

    

    

  • TARSMAK Gondek i Wspólnicy sp.j.
   ul. Witosa 40
   33-207 Radgoszcz

    

    

    

  • Zwierniak Robert

    

    

    

  • Majerski Marian

    

    

    

  • Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.
   ul. Annopol 20
   03-236 Warszawa

    

    

    

  • F.H.U. MultiPak s.c.
   ul. Grunwaldzka 243
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "UNIVERSE"
   ul. Borelowskiego 27
   33-310 Nowy Sącz

    

    

    

  • Orzechowski Krzysztof

    

    

    

  • Trzepak Maria

    

    

    

  • Dorado Chłodnie Sp. z o.o. Hurtownia
   ul. Ludźmierska 29
   34-400 Nowy Targ

    

    

    

  • Prymat Sp. z o.o.
   ul. Chlebowa 14
   44-337 Jastrzębie-Zdrój

    

    

    

  • Zakłady mięsne SZUBRYT
   Zbigniew Szubryt
   ul. Węgrzynek 50
   33-395 Chełmiec

    

    

    

  • Bestmilk Sp. z o.o.
   Oddział w Rzeszowie
   ul. Przy Torze 1
   32-205 Rzeszów

    

    

    

  • SERIUSZ CHEFS CULINAR
   ul
   . Lotewska 10
   39-400 Tarnobrzeg

    

    

    

  • Piekarnia „HOPEK” s.c.
   ul. Polna 10b
   33-340 Stary Sącz