Statut

STATUT KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ

W NOWYM SĄCZU

z dnia 08.12.1996 roku

 

ze zmianami dokonanymi na sesji Kapituły

w dniu 27.12.2006 roku (zob. art. V, § 6 i art. IX, § 3)

oraz

na sesji w dniu 27.12.2014 roku (zob. art. XI, § 9)

 

 

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 

Art. I

 

 • 1. Pierwsza Kapituła Kolegiacka została erygowana w Nowym Sączu dnia 4 października 1448 roku przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego. Równocześnie podniesiono ówczesny kościół parafialny pod wezwaniem Św. Małgorzaty do rangi Kolegiaty. Według ówczesnych pojęć prawnych oraz odczuć społecznych stanowiło to awans dla Nowego Sącza nie tylko pod względem kościelnym, lecz także państwowym.

 

 • 2. Kapituła Kolegiacka przetrwała do 1792 roku, kiedy to została skasowana przez zaborcze władze austriackie. Liczyła ona wówczas siedmiu prałatów i sześciu kanoników gremialnych oraz nieustaloną liczbę kanoników honorowych. Przy likwidacji Kapituły (1792 r.) jej uposażenie zostało przydzielone parafii św. Małgorzaty, państwowemu funduszowi religijnemu oraz parafii Podegrodzie.

Art. II

 

 • 1. Erygowana przez Biskupa Tarnowskiego Józefa Życińskiego Kapituła Kolegiacka w Nowym Sączu, dnia 8 grudnia 1996 roku, określana dalej także: Kapituła, nawiązuje do pierwszej Kapituły Kolegiackiej oraz do pozostawionego przez nią dziedzictwa religijno-kulturowego.

 

 • 2. Ze względu na nowe uwarunkowania, powstałe w wyniku zmian w Kościele oraz w świecie, nowoutworzona Kapituła w Nowym Sączu posiada własną współczesną specyfikę i pragnie inspirować nowe inicjatywy duszpasterskie.

 

 • 3. Kapituła Nowosądecka jest instytucją ogólnodiecezjalną lecz nie przysługuje jej żadna jurysdykcja terytorialna. Swym duchowym wpływem pragnie ona oddziaływać na religijno-moralny i duszpasterski kształt najbliższego sobie regionu, tj. na dekanaty południowej części diecezji.

 

Art. III

 

Kościołem własnym Kapituły, w którym spełnia ona posługę liturgiczną jest Bazylika św. Małgorzaty Dz. i M. w Nowym Sączu. Kapituła nie ma jednak żadnych uprawnień do ingerowania w kompetencje proboszcza parafii św. Małgorzaty.

 

Art. IV

 

Kapituła Kolegiacka w Nowym Sączu posiada osobowość prawną, zarówno w świetle prawa kanonicznego jak i państwowego.

 

 

CEL I ZADANIA KAPITUŁY

 

Art. V

 

 • 1. Kapituła Nowosądecka stanowi zespół kapłanów, którego celem jest przede wszystkim sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych (KPK, kan. 503); w dostępnym sobie zakresie podejmuje także troskę o kształtowanie wrażliwości duchowieństwa na wymogi dyscypliny kościelnej i znajomość współczesnej myśli teologicznej.

 

 • 2. Dokładniejszy program wypełniania posługi liturgicznej lub pozaliturgicznej określa oddzielny regulamin Kapituły oraz bieżące uchwały jej członków.

 

 • 3. Stałym zadaniem Kapituły jest umacnianie więzi pomiędzy Biskupem Diecezjalnym a prezbiterium i wiernymi świeckimi, przede wszystkim w regionie sądeckim.

 

 • 4. Kapituła dąży do wspierania wszelkich przedsięwzięć pastoralnych, administracyjnych i organizacyjnych Biskupa Diecezjalnego oraz Kurii Diecezjalnej. Pomaga również Biskupowi w formowaniu właściwej oceny o aktualnym stanie bieżących uwarunkowań społecznych działalności duszpasterskiej w regionie nowosądeckim oraz doradza podejmowanie stosownych środków zaradczych. Czyni to bądź na wezwanie Biskupa, bądź też z własnej inicjatywy.

 

 • 5. Nawiązując do tradycji poprzedniej Kapituły Kolegiackiej, zatroskanej także o formację intelektualną młodzieży, nowa Kapituła otacza troską materialną Instytut Teologiczny oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Aby otoczyć opieką ubogich a utalentowanych studentów, członkowie Kapituły fundują co roku jedno stypendium naukowe. Stypendystami mogą być zarówno studenci teologii, jak i innych dyscyplin.

 

 • 6. Kapituła w miarę swoich możliwości prowadzi działalność charytatywną, społeczną i gospodarczą.

 

 Art. VI

 

Kapituła troszczy się o pracę duszpasterską w swym regionie, podtrzymuje przywiązanie wiernych do duszpasterzy i akceptację ich duchowego kierownictwa, kontynuuje pielęgnację licznych w tym regionie powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych, itd.

 

 

KAPITUŁA A DUCHOWIEŃSTWO W REGIONIE NOWOSĄDECKIM

 

Art. VII

 

Nie zmieniając ogólnodiecezjalnego programu duszpasterskiego, Kapituła Nowosądecka może promować w modelu pastoralnym elementy regionalne, dostosowane do miejscowych uwarunkowań oraz do duchowości tutejszych wiernych. Nie zapomina przy tym o tradycjach oraz wartościach kulturowych tego regionu.

Art. VIII

 

Kapituła jest władna odnosić się do duchowieństwa swojego regionu (dekanaty południowej części diecezji) z apelami pisemnymi lub innymi formami kontaktu w ważniejszych sprawach, dotyczących dobra Kościoła lub diecezji. Odniesienia te konsultuje jednak uprzednio z dziekanami i nie wkracza w kompetencje kanoniczne duchownych, piastujących urzędy kościelne.

 

 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA KAPITUŁY

 

Art. IX

 

 • 1. Kolegium Kapituły Kolegiackiej tworzą prałaci i kanonicy gremialni. Ich liczba w zasadzie nie przekracza dwunastu, w tym pięciu prałatów i siedmiu kanoników gremialnych.

 

 • 2. Prałatów i kanoników gremialnych mianuje Biskup Diecezjalny, po wysłuchaniu zdania tejże Kapituły co do kandydatów. Kandydaci powinni się odznaczać zarówno odpowiednią wiedzą, jak też prawością życia.

 

 • 3. Biskup Diecezjalny może także mianować w sposób swobodny kanoników honorowych Kapituły w liczbie nieokreślonej.

 

 • 4. Kanonicy honorowi posiadają prawo do noszenia tego samego stroju co kanonicy gremialni. Nie uczestniczą oni jednak w jej działaniach, chyba że zostaną na jakimś etapie do współdziałania zaproszeni. Wspomagają natomiast, w miarę swych możliwości, ogólne funkcjonowanie Kapituły.

 

 • 5. Prałaci i kanonicy gremialni nabywają swoje prawa oraz obowiązki po odbytej instalacji. Sposób instalacji kanoników gremialnych określa Regulamin. Kanonicy honorowi nie wymagają instalacji, swoje prawa honorowe zyskują z chwilą nominacji, chyba że dekret nominacyjny postanawia inaczej.

Art. X

 

 • 1. Godności czyli prałatury są w kapitule następujące: prepozyt, archidiakon, scholastyk, kantor, kustosz. Te tytularne godności otrzymują prałaci wraz z nominacją.

 

 • 2. Po zawakowaniu kanonii prałackiej, Biskup Diecezjalny może promować na to miejsce każdego innego kanonika Kapituły, także nie prałata lub duchownego spoza Kapituły.

 

 • 3. Przewodniczącego Kapituły, czyli Prepozyta, wybierają spośród siebie kanonicy gremialni. Elekta zatwierdza Biskup Diecezjalny (KPK, kan. 509 § 2).

 

 

ZADANIA KANONIKÓW PRAŁATÓW

 

Art. XI

 

 • 1. Prepozyt zwołuje posiedzenia prałatów i kanoników, po konsultacji z kanonikami utytułowanymi innymi godnościami prałackimi, ustala porządek dzienny tych posiedzeń, przewodniczy im, jest reprezentantem kapituły na zewnątrz.

 

 • 2. W czasie wakansu na urzędzie prepozyta, wszystkie jego czynności wykonuje archidiakon. W okresie tym Kapituła nie podejmuje żadnych nowych decyzji, poza koniecznymi dla bieżącego jej funkcjonowania.

 

 • 3. Archidiakon Kapituły jest jej pośrednikiem w odniesieniu do duchowieństwa pozostającego w okręgu jej oddziaływania, przyjmuje więc inicjatywy kapłanów kierowane do centralnych władz diecezjalnych czy do samej Kapituły, przekazuje im stanowisko tychże władz, komunikuje przedsięwzięcia samej Kapituły, uwrażliwia duchownych na realizację dyscypliny kościelnej oraz na gorliwe wypełnianie posługi duszpasterskiej.

 

 • 4. Scholastyk Kapituły roztacza troskę nad posługą słowa Bożego (katechizacja, kaznodziejstwo), jest odpowiedzialny za głoszenie kazań przez prałatów i kanoników Kapituły w Bazylice nowosądeckiej oraz ich uroczyste uczestnictwo w liturgii, także poza Bazyliką.

 

 • 5. Kantor Kapituły troszczy się o należyty poziom śpiewu oraz muzyki kościelnej w życiu liturgicznym samej Bazyliki Kolegiackiej jak i w kościołach regionu.

 

 • 6. Kustosz jest kompetentny pełnić dyżur w konfesjonale Bazyliki Kolegiackiej z upoważnieniami spowiedniczymi z kanonu 508 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Roztacza także troskę nad archiwum Kapituły.

 

 • 7. Wszystkie powyższe funkcje, wymienione w §§ 2 - 6, wykonują prałaci w myśl podejmowanych postanowień całej Kapituły.

 

 • 8. Kapituła może wybrać spośród siebie innych jeszcze kanoników do spełniania funkcji, które uzna za konieczne lub pożyteczne, np. sekretarza.

 

 • 9. Z chwilą ukończenia 70 roku życia, lub z powodu poważnej przyczyny, kanonik prałat, kanonik gre­mial­ny, także prepozyt, składają na ręce biskupa tarnowskiego rezygnację ze swego urzędu. Po przyjęciu przez biskupa tarnowskiego rezygnacji otrzymują tytuł „kanonika prałata seniora” lub „kanonika gremialnego seniora”, lub „kanonika prałata seniora /prepozyta honorowego - archidiakona honorowego - scholastyka honoro­we­go - kantora honorowego - kustosza honorowego/”. Posiadają prawo do stroju i odznak kanonickich; tracą prawo do udziału w sesjach Kapituły. Kanonicy honorowi po ukończeniu 70 roku życia nie składają rezygnacji, zachowują strój kanonicki i distinctorium kanonickie.

 

 

KOLEGIALNY SPOSÓB DZIAŁANIA

 

Art. XII

 

 • 1. Jako osoba prawna kolegialna, kapituła wykonuje swoje działania na sposób kolegialny, zgodnie z kanonem 119 Kodeksu Prawa Kanonicznego §§ 1-3.

 

 • 2. Kapituła może jednak uchwalić, że w ważniejszych sprawach decyzje będą podejmowane kwalifikowaną większością głosów, tj. większością dwóch trzecich, przy obecności większości wszystkich członków (KPK, kan. 119, n. 2).

 

 • 3. W sprawach personalnych Kapituła odbywa głosowania tajne. Tajne głosowanie może także zarządzić prepozyt Kapituły w innych sprawach, które uzna za delikatne lub doniosłe.

 

 • 4. Wszelkie wybory odbywają się w Kapitule zgodnie z kanonami 164 - 177 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

 ODBYWANIE SESJI

 

Art. XIII

 

 • 1. Kapituła przejawia oraz realizuje swoją działalność kolegialną poprzez ogólne sesje, dyskusje podczas posiedzeń, podejmowanie uchwał lub zaleceń oraz głosowania nad wnioskami.

 

 • 2. Uroczyste sesje Kapituły odbywają się raz w roku oktawie uroczystości Przemienienia Pańskiego. Kanonicy dokonują wówczas ogólnej oceny całorocznej działalności Kapituły oraz ustalają program zajęć na rok następny. Sesję taką należy połączyć z nabożeństwem w Bazylice Kolegiackiej, obejmującym Mszę św. koncelebrowaną przez kanoników z możliwością udziału wiernych świeckich.

 

 • 3. Sesje zwyczajne odbywają się przynajmniej dwa razy w roku, w Adwencie i czasie Wielkanocnym; należy wówczas zapoznać kanoników ze stanem bieżącym zadań stojących przed Kapitułą, poddać dyskusji wyłaniające się trudności, rozważyć w razie potrzeby nowy dobór środków.

 

 • 4. Prepozyt może zwołać kanoników na sesję nadzwyczajną, w miarę jak wyłaniają się sprawy wymagające załatwienia.

 

 • 5. Każdy z prałatów i kanoników jest obowiązany uczestniczyć w sesjach, zaś w razie poważnej przeszkody usprawiedliwić nieobecność.

 

 • 6. Wszystkie sesje Kapituły powinny być protokołowane przez sekretarza; protokoły należy odczytywać na następnym posiedzeniu. Po wprowadzeniu ewentualnych poprawek należy odnotowywać ich akceptację. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum Kapituły.

 

 

SPRAWY MATERIALNE I EKONOM KAPITUŁY

 

Art. XIV

 

 • 1. Kapituła korzysta z pomieszczeń przy Bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu na przeprowadzanie sesji oraz urządzenie własnego archiwum.

 

 • 2. Kapituła może nabywać środki materialne dla swej działalności sposobami przewidzianymi w prawie kanonicznym oraz dopuszczanymi przez prawo państwowe, jak kupno, darowizny, fundacje, legaty, dzierżawy, itd.

 

 • 3. Zarząd dóbr materialnych sprawuje ekonom Kapituły, wybierany przez nią na okres trzech lat. Z uzasadnionych powodów, uznanych w tajnym głosowaniu, Kapituła może odwołać ekonoma w ciągu trwania kadencji i powierzyć tę funkcję komu innemu. Ten sam ekonom może być wybierany na kolejne kadencje. Ekonom zarządza także bieżącymi sprawami finansowymi związanymi z działalnością Kapituły.

 

 • 4. Ekonom spełnia swoje zadanie zgodnie z wymogami kanonicznymi, zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego, kan. 1273 - 1310. Wykonuje on ponadto wskazania udzielone mu przez Kapitułę.

 

 • 5. Kapituła, podczas swej adwentowej sesji, określa ekonomowi na najbliższy rok ogólne ramy działań majątkowo-administracyjnych. W przypadku konieczności dodatkowe określenia mogą być powzięte podczas każdej sesji Kapituły.

 

 • 6. Na dorocznych sesjach uroczystych ekonom składa Kapitule pisemne sprawozdanie ze swego rocznego zarządu dobrami doczesnymi oraz przedkłada do zatwierdzenia plan dochodów i wydatków na rok następny (preliminarz budżetowy). Zarówno sprawozdanie jak i preliminarz muszą uzyskać zatwierdzenie Kapituły. O bieżących problemach ekonomicznych informuje on podczas każdej sesji Kapituły, a w razie konieczności także między sesjami.

 

 • 7. Przy końcu grudnia każdego roku ekonom sporządza sprawozdanie (bilans) za ubiegły rok kalendarzowy ze swej działalności gospodarczej. Przekazuje je prepozytowi Kapituły, który w miesiącu styczniu doręcza je Kurii Diecezjalnej.

 

 • 8. Sprawozdania roczne powinny być przechowywane w archiwum Kapituły.

 

SPORZĄDZENIE REGULAMINU

Art. XV

 

 • 1. Bliższe rozwinięcie artykułów niniejszego Statutu zawiera specjalny Regulamin.

 

 • 2. Regulamin uchwala Kapituła większością kwalifikowaną, tj. większością dwóch trzecich, przy obecności większości członków.

 

 

ZMIANY W STATUCIE I REGULAMINIE

 

Art. XVI

 

 • 1. Zmiany w statucie lub regulaminie może Kapituła wprowadzić większością kwalifikowaną głosów, tj. dwóch trzecich, przy obecności większości wszystkich członków.

 

 • 2. Gdyby zmiany w Statucie lub Regulaminie miały nakładać jakieś nowe ciężary na poszczególnych kanoników, wówczas należałoby zachować kan. 119, n. 3 KPK, tzn. osiągnąć zgodę wszystkich członków Kapituły.

 

 • 3. Zmiany w Statucie lub Regulaminie zatwierdza Biskup Diecezjalny.

 

STRÓJ KANONIKÓW

 

Art. XVII

 

Kanonicy Kapituły Nowosądeckiej, zarówno gremialni jak honorowi, noszą właściwy sobie strój, tj. mucet koloru fioletowego, obszyty fioletowym sznurkiem, dystynktorium oraz czarny biret z fioletowym pomponem. Prałaci kapitulni ponadto noszą sutannę na wzór kapelanów papieskich.

 

 

WEJŚCIE W ŻYCIE POSTANOWIEŃ STATUTOWYCH

 

Art. XVIII

 

 • 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Biskupa Diecezjalnego.

 

 • 2. Powyższy statut został zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego Józefa Życińskiego dnia 8 grudnia 1996 r.

 

Tarnów, dnia 8 grudnia 1996 roku.

 

+ Józef Życiński, Biskup Tarnowski

Ks. dr Karol Dziubaczka, Kanclerz

 

…………………………..

 

        Zmiany w Statucie w art. V, § 6 i w art. IX, § 2, dokonane na sesji Kapituły w dniu 27.12.2005 roku, zatwierdził Biskup Diecezjalny Wiktor Skworc dekretem z dnia 16.01.2007, L.dz. OE.II/16/07.

         Zmiany w Statucie w art. XI, § 9, dokonane na sesji Kapituły w dniu 27.12.2014 roku, zatwierdził Biskup Diecezjalny Andrzej Jeż dekretem z dnia 20.01.2015, L.dz. OE.II-1/1/15.

 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej
 • ZAPROSZENIA

 • Msze Święte

  NIEDZIELE:

  600, 730, 900, 1030, 1200, 1400, 1700, 1900,
  (lipiec-sierpień - 2100)

   

  DNI POWSZEDNIE:

  600, 630, 700, 730, 800, 900, 1730

  ~1800 (luty–październik)

  ~1700 (w Adwencie)

  W sobotę z liturgią niedzielną:
  1730 (1800 luty–październik) 

   

  RORATY:

  600, 1700 (dla dzieci)

   

  ŚWIĘTA W DNI ROBOCZE:

  600, 730, 900, 1030, 1530, 1700, 1900

 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

   

  Niedziele i święta
  podczas Mszy św.

  Dni powszednie
  600-1300 i 1500-1730

  Lipiec/Sierpień
  600-1100 i 1700-1830

 • Adoracja

   
   

   

  W bazylice trwa
  całodzienna adoracja
  Najświętszego Sakramentu

 • WIRTUALNY SPACER PO BAZYLICE
 • Transmisja na żywo

 • ARKA

  Poradnia specjalistyczna
   Oddział w Nowym Sączu

  Plac Kolegiacki 1 (plebania)
  Czynna w dni robocze
  w godz. 1700 - 1900

  W lipcu i sierpniu „ARKA” jest nieczynna

  tel. 18 547-49-70
  Aby dowiedzieć się więcej kliknij logo.

 • Nowenna do Przemienienia Pańskiego

  Czwartek
  1700 

  (listopad - 1630
  Adwent - 1630)

  Intencje na Nowennę można składać
  w kancelarii parafialnej lub skrzynce intencji w Bazylice

 • Kult Miłosierdzia Bożego

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  codziennie - godz. 1500

   

  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

  Piątek - godz. 1745

  ( W listopadzie i styczniu - godz. 1715,
  w Adwencie - 1645)

 • Kontakt

  Parafia pw. św. Małgorzaty

  Pl. Kolegiacki 1  

  33-300 Nowy Sącz

  Proboszcz - ks. dr Jerzy Jurkiewicz

   

  tel. 18-443-61-98;  18-448-58-31

  fax 18-444-22-77

  Telefon księdza dyżurnego: 785 629 619

  E-mail: nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

  nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

   

   

  Administrator strony:
  ks. Marcin Mastalski

   

  Parafia Rzymsko-Katolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 38 8805 0009 0000 5728 2008 0001

 • Ważne linki

      

 • Pomagają nam w Festynie
  • Handel – Usługi RTV
   Artykuły Metalowe
   Marian Baczyński
   ul. Paderewskiego 4
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Spożywczo-Przemysłowy
   Grażyna Bobak
   ul. Barska 72
   33-300 Nowy Sącz

  • „EL-DOM”
   Irena Krzanowska
   Librantowa 181
   33-300 Nowy Sącz

  • ALFA sp. j.
   Antoni Janik, Jan Janik, Józef Janik
   ul. Kolejowa 18
   33-300 Nowy Sącz

  • „PALMOTEX” s.c.
   Molek Monika, Babula Wanda

   ul. I Brygady 6
   33-300 Nowy Sącz

  • Apteka „ARNICA” s.c.
   ul. Korzeniowskiego 9
   33-300 Nowy Sącz

  • Handel Artkułami
   Przemysłowymi i Spożywczymi – Kwiaty
   Irena Ptaczek
   ul. Romera 1
   33-300 Nowy Sącz

  • „SUPEREK”
   Handel Artykułami Przemysłowymi
   Jerzy Szajna
   ul. Wiśniowieckiego 24
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa
   Marek Kruczek
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „AMPER” Sp. J.
   M. Ross - J. Basiński – M. Jabłoński
   ul. Różana 1/A
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „GALBUT” s.c.
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • Salonik Kwiatowy
   Zofia Smaga-Podolak

   ul. Paderewskiego 54
   33-300 Nowy Sącz

  • „AGAT” s.c.
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H. „ABRA-POLMA”
   Józef Madziar

   ul. Tarnowska 7
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. Tomasz Szkaradek
   Materiały Stomatologiczne
   ul. Paderewskiego 3
   33-300 Nowy Sącz

  • Artykuły Stomatologiczne Kulczykdent
   mgr inż. Andrzej Kulczyk

   ul. Na Rurach 9
   33-300 Nowy Sącz

  • Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej
   ul. Jagiellońska 18
   33-300 Nowy Sącz

  • Apteka „ZDROJOWA” s.c.
   ul. Zdrojowa 19
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowa „MIX”
   Alicja Szufa
   ul. Limanowskiego
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Spożywczy
   P. Kmiecik, A. Rams, B. Wastag
   ul. Broniewskiego 14
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa „ARKOS”
   Arkadiusz Sromek

   ul. Zdrojowa 32
   33-300 Nowy Sącz

  • „RUCH” S.A.
   ul. Śniadeckich
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KIER”
   Tadeusz Żelazko Sp. J.
   ul. Głowackiego 42
   33-300 Nowy Sącz

  • FPHU DEGUSTO
   Leszek Kierczak

   ul. Zdrojowa 14
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep AGD „MIŚ”
   Michał Szczurek
   ul. Kraszewskiego 11
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „IGŁA”
   Stanisława i Aleksander Błaszczyk
   ul. Gajowa 36F
   33-395 Chełmiec

  • Mały Robinson s.c.
   Monika Szufa, Bartosz Szufa
   ul. Wiśniowieckiego 132
   33-300 Nowy Sącz

  • „BAĆ-POL” S.A.
   ul. Wiśniowieckiego 116
   33-300 Nowy Sącz

  • „TERA” s.c.
   Adam Sobczyk, Piotr Michalik
   ul. M. Dąbrowskiej 29
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Wędkarski
   Zbigniew Grzybowski

   ul. Jagiellońska 69
   33-300 Nowy Sącz

  • „SEZAM” Sklep Jubilerski
   Bogdan Buczek

   ul. Rynek 10
   33-340 Stary Sącz
   AUCHAN, ul. Gorzkowska 32
   33-300 Nowy Sącz

  • F.U.H. „ELWO SERWIS”
   ul. Batalionów Chłopskich 19a
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa PAPIRUS
   Magdalena Świderska

   ul. Nawojowska 3
   33-300 Nowy Sącz

  • EW-KO
   „Apteka na Gorzkowie”

   Freislera 4
   33-300 Nowy Sącz

  • CEHAMOT
   Piotr Tomacz Korcz, Paweł Korcz
   ul. Witosa 7
   33-300 Nowy Sącz

  • „MARZENKA” s.c.
   Schiller – Karnas, St. Schiller
   ul. Sucharskiego
   33-300 Nowy Sącz

  • Borek Paweł

  • Wójs Iza

  • Firma „ZAGON” s.c.
   ul. P. Skargi 11
   33-300 Nowy Sącz

  • „EURO-BAR”
   ul. Franciszkańska 7
   33-300 Nowy Sącz

  • Kebab Al. Hasir
   „Sadco”
   Anna Sadłoń
   Roztoka-Brzeziny 159
   33-316 Rożnów

  • BS
   Barbara Szczygieł

   ul. Łączna 2B
   33-395 Chełmiec

  • F.H.U.P. Scarlett
   Dorota Majoch

   ul. Lwowska 10
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Butterfly
   ul. Długosza
   33-300 Nowy Sącz

  • Studio Meblowe
   RS Sułowicz
   ul. Długosza 65
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowa „BAQA” s.c
   Anita i Daniel Popowscy

   ul. Nawojowska 1
   Europa Plaza
   33-300 Nowy Sącz

  • „PETERPOL” Edward Kołodziej
   Al. Piłsudskiego 70

   33-300 Nowy Sącz
   Oddział Europ II
   ul. Nawojowska 1
   33-300 Nowy Sącz

  • P.H.T. PRYMUS-AGD
   Wiesława i Jan Ślażyńscy
   Sklep nr 45
   Pl. Dąbrowskiego 4
   33-300 Nowy Sącz

  • „DOMEL”
   Czop Jerzy, Charytonik Danuta

   SPÓŁKA JAWNA
   Al. Wolności 10
   33-300 Nowy Sącz

  • LOPPING MODE
   ul. Lwowska 8
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U Św. Krzysztof
   ul. Nawojowska 1
   33-300 Nowy Sącz

  • Grodny Agnieszka

  • Sądeckie Wodociągi
   Spółka z o.o.

   u;. Wincentego Pola 22
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Misz Masz
   Lwowska 55
   33-300 Nowy Sącz

  • CUPICHA JUBILER
   Firma Jubilerska
   Jan Cupicha
   Wałowa 6
   33-300 Nowy Sącz

  • Pracownia Złotnicza
   Jubiler – Złotnik
   Bogumiła Tokarz i Andrzej Szarata
   Jagiellońska 2
   33-300 Nowy Sącz

  • RUMIANEK
   Sklep Zielarsko Medyczny

   Lwowska 33
   33-300 Nowy Sącz

  • Izabela Wider
   Kłodne 160
   34-654 Męcina

  • Firma Handlowa
   Ewa Janeczko
   Żeleźnikowa Wielka 107
   33-335 Nawojowa

  • Firma Handlowa „Duduś”
   Ciuła Krzysztof

   Ptaszkowa 483

  • Zarzeka Bogusława

  • Centrum Medyczne „BATOREGO”
   ul. Batorego 77
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. LIGARA
   Andrzej Ligara

   ul. Lwowska 140
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. Arter
   Krzysztof Przetacznik
   ul. Tarnowska 169
   33-300 Nowy Sącz

  • Restauracja „CARO”
   Marta Skoczeń
   ul. Lwowska 121
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma CZOP – Skład Opału i Materiałów Budowlanych
   ul. Węgierska 11
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przetwórnia Owoców i Warzyw „PROSPONA”
   ul. Węgierska 11
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Hotel Panorama
   ul. Romanowskiego 4a
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Aloes
   Sklep Zielarsko-Medyczny
   ul. Lwowska 29
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • TEB Edukacja
   ul. Wąsowiczów 10
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • UfoLand
   UFO Centrum Rozrywki
   Grzegorz Majerowski
   ul. Radziecka 19
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „Art Gold”
   Małgorzata Orzechowska

   ul. Lwowska 53a
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • F.H.U. „KARLOS”
   Piotr Michalik
   ul. Węgierska 170
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „Sklep Stella”
   ul. Długosza 27
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROMB”
   dr inż. Józef Roman Butscher
   ul. Lwowska 44
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „WALDHEN”
   Waldemar Węgrzyn

   ul. Lwowska 64a, 66
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CAPITAL” Sp. z o.o.
   ul. Kilińskiego 58
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „u Waśki” s.c
   T. Waśko, P. Waśko, K. Waśko-Filipek

   ul. Lwowska 31
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma „GARDINA”
   ul. Lwowska 56
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma „GARDINA”
   ul. Lwowska 56
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Restauracja Basztowa
   Janusz Sikora

   ul. Lwowska 43
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Popowska Cecylia

    

    

    

  • TARSMAK Gondek i Wspólnicy sp.j.
   ul. Witosa 40
   33-207 Radgoszcz

    

    

    

  • Zwierniak Robert

    

    

    

  • Majerski Marian

    

    

    

  • Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.
   ul. Annopol 20
   03-236 Warszawa

    

    

    

  • F.H.U. MultiPak s.c.
   ul. Grunwaldzka 243
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "UNIVERSE"
   ul. Borelowskiego 27
   33-310 Nowy Sącz

    

    

    

  • Orzechowski Krzysztof

    

    

    

  • Trzepak Maria

    

    

    

  • Dorado Chłodnie Sp. z o.o. Hurtownia
   ul. Ludźmierska 29
   34-400 Nowy Targ

    

    

    

  • Prymat Sp. z o.o.
   ul. Chlebowa 14
   44-337 Jastrzębie-Zdrój

    

    

    

  • Zakłady mięsne SZUBRYT
   Zbigniew Szubryt
   ul. Węgrzynek 50
   33-395 Chełmiec

    

    

    

  • Bestmilk Sp. z o.o.
   Oddział w Rzeszowie
   ul. Przy Torze 1
   32-205 Rzeszów

    

    

    

  • SERIUSZ CHEFS CULINAR
   ul
   . Lotewska 10
   39-400 Tarnobrzeg

    

    

    

  • Piekarnia „HOPEK” s.c.
   ul. Polna 10b
   33-340 Stary Sącz