Organizacja katechezy w szkołach

Katecheci świeccy w parafii

Aktualnie w szkołach i przedszkolach na terenie parafii św. Małgorzaty pracuje 11 katechetów świeckich. Opiekę duszpasterską nad tą grupą osób sprawują: ks. Jerzy Jurkiewicz i ks. Robert Krzyszkowski, którzy organizują i koordynują lekcje religii w poszczególnych typach szkół i przedszkoli.

 

STATUT KATECHETY ŚWIECKIEGO DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 „Im bardziej Kościół czy to lokalny czy powszechny okazuje, że daje pierwszeństwo katechezie (…) tym więcej odkrywa w katechezie umocnienie swego życia wewnętrznego, jako wspólnoty wierzących oraz swego działania na zewnątrz jako wspólnoty misyjnej. (…) Kościół jest przynaglany, aby zachował dla katechezy największe swe bogactwa, a mianowicie ludzi i siły, nie szczędząc żadnych starań, trudów i środków materialnych, aby lepiej ją organizować i kształcić tych, którzy będą jej odpowiednio służyć. Nie jest to ludzkie wyrachowanie, ale postawa wiary. Taka zaś postawa wiary odnosi się zawsze do wierności samego Boga, który nigdy nie odmawia odpowiedzi”. (CT 15)

 

Rozdział 1. Powołanie katechety 

 1. Katecheta świecki otrzymuje od Kościoła misję, do nauczania religii. Jest ona z jednej strony wyrazem zaufania Kościoła, w imieniu, którego naucza z drugiej znakiem powołania, by innych prowadzić do Chrystusa.
 2. Misję tę katecheta przeżywa jako osobiste powołanie w Kościele, a nie tylko jako spełnianie określonego zawodu. Jest to powołanie, w którym łączy bezinteresowność i szlachetność ze słusznym korzystaniem z właściwych sobie praw.
 3. Jego tożsamość konstytuowana jest przez misję zleconą przez Kościół, niezbędną wiedzę, dojrzałość osobową i pogłębioną religijność.
 4. Biskup Diecezjalny powołuje katechetę i daje mu misję kanoniczną na wniosek księdza proboszcza.
 5. Misję otrzymuje osoba posiadająca wykształcenie teologiczne i odpowiednie przygotowanie katechetyczno – pedagogiczne, ciesząca się nieposzlakowaną opinią w środowisku. Opinię tę weryfikuje proboszcz, zwracający się o misję kanoniczną dla tej osoby.
 6. Ksiądz proboszcz, kierując katechetę do konkretnej placówki oświatowej, ma na uwadze jego umiejętności, uzdolnienia, predyspozycje, a także życzliwie i roztropnie uwzględnia jego wolę.
 7. Biskup Diecezjalny może anulować katechecie misję kanoniczną. Cofnięcie misji kanonicznej jest równoznaczne z utratą prawa do nauczania religii. Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem miesiąca, w którym nastąpiło cofniecie prawa do nauczania religii (Karta Nauczyciela art. 23.2,6; por. Rozporządzenie MEN § 5.2.), (por. KPK 805).
 8. Katechetę, który otrzymał misje kanoniczną, zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela. Dyrektor szkoły nawiązuje z zainteresowanym stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego (Karta Nauczyciela art. 11).
 9. Katecheta za pracę w szkole otrzymuje wynagrodzenie w szkole. 

 

Rozdział 2. Prawa i obowiązki katechety

 1. Katecheta podejmujący pracę w szkole należy do grona nauczycielskiego ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Współpracuje z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym.
 2. Katecheta naucza zgodnie z Magisterium Kościoła i realizuje program katechetyczny zatwierdzony w diecezji przez Biskupa Diecezjalnego(por. KPK 804).
 3. W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego katecheta podlega przepisom kościelnym, nadzorowi kościelnemu, w innych zaś sprawach zarządzeniom władz oświatowych (Konkordat art.12.4).
 4. W szkole katecheta jest nauczycielem, wychowawcą i świadkiem Dobrej Nowiny.
 5. Ubiera się w stosowny do swego powołania strój, odznacza się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa i zachowania.
 6. Wystrzega się i nie angażuje się w sytuacje konfliktowe w szkole. W przypadków konfliktów kieruje się miłością bliźniego.
 7. W trudnych, konfliktowych sytuacjach zaistniałych między nim a szkołą, zwraca się do proboszcza i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.
 8. Katecheta świecki ma prawo do aktywnego udziału w życiu społeczno – politycznym, kierując się zawsze nauczaniem Kościoła.
 9. Posłanie przez Kościół motywuje katechetę, do powstrzymania się od przynależności do związków zawodowych działających na terenie szkoły.
 10. Katecheta jest w stałym kontakcie z proboszczem parafii miejsca i w sposób z nim uzgodniony włącza się w życie religijne parafii.
 11. Wyrazem posługi katechety na rzecz wspólnoty parafialnej i świadectwem służby Kościołowi staje się przygotowanie liturgii niedzielnej, świątecznej oraz nabożeństw związanych z rokiem liturgicznym, uczestnictwo we Mszy św. w niedzielę i święta z udziałem dzieci i młodzieży, przygotowanie do życia sakramentalnego w parafii, praktykowanie I piątków, podjęcie opieki nad swoimi uczniami podczas rekolekcji szkolnych. W przypadku, gdy katecheta uczy w kilku szkołach, winien współpracować z parafią, w której ma największą liczbę godzin.
 12. Katecheta aktywnie włącza się w przygotowanie uroczystości parafialnych, szkolnych, patriotycznych itp.
 13. Po uzgodnieniu z księdzem proboszczem katecheta prowadzi na terenie parafii i w szkole grupy i zespoły (Róża Różańcowa, Koło Caritas, DSM, Światło Życie, Koło Misyjne itp.)
 14. Znajduje zrozumienie ze strony księdza proboszcza dla specyficznej roli człowieka świeckiego, który ma swoją rodzinę i wynikające z tego faktu obowiązki.
 15. W pracy parafialnej katecheta może liczyć na wsparcie księdza proboszcza, a w razie potrzeby na dotację dla swoich przedsięwzięć pastoralnych.
 16. Katecheta, o ile mieszka na terenie parafii, w której katechizuje zostaje powołany na członka Rady Parafialnej, lub Parafialnej Rady Katechetycznej (zob. Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 49).
 17. Katecheta jest zobowiązany do złożenia pisemnego sprawozdania ze swojej działalności w szkole i w parafii, potwierdzonego przez dyrekcję szkoły i księdza proboszcza. Sprawozdanie należy złożyć w Wydziale Katechetycznym, tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

 

Rozdział 3. Formacja

 1. Zadanie powierzone katechecie wymaga od niego praktykowania życia sakramentalnego i duchowego, modlitwy oraz głębokiego zrozumienia chrześcijańskiego orędzia (por. KPK 780).
 2. O właściwą formację katechety świeckiego troszczą się:

- sam katecheta

- proboszcz parafii, w której katecheta jest zatrudniony,

- Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.

 1. Formacja ta prowadzi do dojrzałości ludzkiej, religijnej i apostolskiej i obejmuje wymiary: doktrynalny, pedagogiczny.
 2. Katecheta nieustannie pogłębia swoją wiedzę katechetyczną i uczestniczy w permanentnej formacji katechetycznej organizowanej bądź wskazanej przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
 3. Zobowiązany jest każdego roku do uczestnictwa w następujących formach doskonalenia, jak:

- odprawa katechetyczna na rozpoczęcie roku szkolnego,

- warsztaty w dekanatach i rejonach (3x w roku),

- rekolekcje zamknięte,

- dzień skupienia,

- konferencje katechetyczne i wykłady,

-dni katechetyczne (katechezy pokazowe organizowanych w dekanatach i rejonach),

- pielgrzymki dla nauczycieli,

- inne szkolenia zorganizowane przez Biskupa Diecezjalnego. Udział w tak proponowanym programie formacyjnym odnotowuje Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.

 1. Katecheta, który bez wcześniejszego usprawiedliwienia nie bierze udziału w/w spotkaniach formacyjnych zostanie upomniany najpierw pisemnie, a następnie, jeżeli jego postawa nie ulegnie poprawie otrzyma anulowanie misji kanonicznej.
 2. W parafii katecheta uczestniczy w formacji przez: comiesięczne spotkania w celu omówienia aktualnych spraw, wymiany myśli, dzielenia się doświadczeniami, budowania i podtrzymywania wspólnej odpowiedzialności za katechizację, spotkania modlitewne, spotkania integracyjne, pielgrzymki. Katecheta jest wybrany i posłany przez Kościół, który tym samym liczy na jego gorliwość apostolską i szlachetną pracę w duchu nakazu św. Pawła „Pełnijcie służbę Panu” (Rz 12,11). Stąd też niniejszy Statut reguluje prawa i obowiązki katechety świeckiego w Diecezji Tarnowskiej, nie stawiając granic ofiarnej, wiernej i wielkodusznej posłudze katechety. Niniejszym zatwierdzam Statut Katechety świeckiego Diecezji Tarnowskiej.

 

     Tarnów, 8 września 2010 r.,

W uroczystość Narodzenia NMP

Nasz znak: OF.I-3.3/133/10

 

Ks. dr Adam Nita KANCLERZ

† Wiktor Skworc BISKUP TARNOWSKI

 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej

  ! ! ! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA ! ! !


   

  Umowa do pobrania

 • ZAPROSZENIA


  Zapraszamy także na pielgrzymki
  (kliknij aby pobrać program)

   

  Camino de Santiago

   

  Fatima

 • Msze Święte

  NIEDZIELE:

  600, 730, 900, 1030, 1200, 1400, 1700, 1900,
  (lipiec-sierpień - 2100)

   

  DNI POWSZEDNIE:

  600, 630, 700, 730, 800, 900, 1730

  ~1800 (luty–październik)

  ~1700 (w Adwencie)

  W sobotę z liturgią niedzielną:
  1730 (1800 luty–październik) 

   

  RORATY:

  600, 1700 (dla dzieci)

   

  ŚWIĘTA W DNI ROBOCZE:

  600, 730, 900, 1030, 1530, 1700, 1900

 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

   

  Niedziele i święta
  podczas Mszy św.

  Dni powszednie
  600-1300 i 1500-1730

  Lipiec/Sierpień
  600-1100 i 1700-1830

 • Adoracja

   
   

   

  W bazylice trwa
  całodzienna adoracja
  Najświętszego Sakramentu

 • WIRTUALNY SPACER PO BAZYLICE
 • Transmisja na żywo

 • ARKA

  Poradnia specjalistyczna
   Oddział w Nowym Sączu

  Plac Kolegiacki 1 (plebania)
  Czynna w dni robocze
  w godz. 1700 - 1900

  W lipcu i sierpniu „ARKA” jest nieczynna

  tel. 18 547-49-70
  Aby dowiedzieć się więcej kliknij logo.

 • Nowenna do Przemienienia Pańskiego

  Czwartek
  1700 

  (listopad - 1630
  Adwent - 1630)

  Intencje na Nowennę można składać
  w kancelarii parafialnej lub skrzynce intencji w Bazylice

 • Kult Miłosierdzia Bożego

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

  codziennie - godz. 1500

   

  Nowenna do Miłosierdzia Bożego

  Piątek - godz. 1745

  ( W listopadzie i styczniu - godz. 1715,
  w Adwencie - 1645)

 • Kontakt

  Parafia pw. św. Małgorzaty

  Pl. Kolegiacki 1  

  33-300 Nowy Sącz

  Proboszcz - ks. dr Jerzy Jurkiewicz

   

  tel. 18-443-61-98;  18-448-58-31

  fax 18-444-22-77

  Telefon księdza dyżurnego: 785 629 619

  E-mail: nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

  nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl

   

   

  Administrator strony:
  ks. Marcin Mastalski

   

  Parafia Rzymsko-Katolicka
  pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu

  Bank Łącki 38 8805 0009 0000 5728 2008 0001

 • Ważne linki

      

 • Pomagają nam w Festynie
  • Handel – Usługi RTV
   Artykuły Metalowe
   Marian Baczyński
   ul. Paderewskiego 4
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Spożywczo-Przemysłowy
   Grażyna Bobak
   ul. Barska 72
   33-300 Nowy Sącz

  • „EL-DOM”
   Irena Krzanowska
   Librantowa 181
   33-300 Nowy Sącz

  • ALFA sp. j.
   Antoni Janik, Jan Janik, Józef Janik
   ul. Kolejowa 18
   33-300 Nowy Sącz

  • „PALMOTEX” s.c.
   Molek Monika, Babula Wanda

   ul. I Brygady 6
   33-300 Nowy Sącz

  • Apteka „ARNICA” s.c.
   ul. Korzeniowskiego 9
   33-300 Nowy Sącz

  • Handel Artkułami
   Przemysłowymi i Spożywczymi – Kwiaty
   Irena Ptaczek
   ul. Romera 1
   33-300 Nowy Sącz

  • „SUPEREK”
   Handel Artykułami Przemysłowymi
   Jerzy Szajna
   ul. Wiśniowieckiego 24
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa
   Marek Kruczek
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „AMPER” Sp. J.
   M. Ross - J. Basiński – M. Jabłoński
   ul. Różana 1/A
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Handlowe „GALBUT” s.c.
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • Salonik Kwiatowy
   Zofia Smaga-Podolak

   ul. Paderewskiego 54
   33-300 Nowy Sącz

  • „AGAT” s.c.
   ul. Paderewskiego 40
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H. „ABRA-POLMA”
   Józef Madziar

   ul. Tarnowska 7
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. Tomasz Szkaradek
   Materiały Stomatologiczne
   ul. Paderewskiego 3
   33-300 Nowy Sącz

  • Artykuły Stomatologiczne Kulczykdent
   mgr inż. Andrzej Kulczyk

   ul. Na Rurach 9
   33-300 Nowy Sącz

  • Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej
   ul. Jagiellońska 18
   33-300 Nowy Sącz

  • Apteka „ZDROJOWA” s.c.
   ul. Zdrojowa 19
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowa „MIX”
   Alicja Szufa
   ul. Limanowskiego
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Spożywczy
   P. Kmiecik, A. Rams, B. Wastag
   ul. Broniewskiego 14
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa „ARKOS”
   Arkadiusz Sromek

   ul. Zdrojowa 32
   33-300 Nowy Sącz

  • „RUCH” S.A.
   ul. Śniadeckich
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KIER”
   Tadeusz Żelazko Sp. J.
   ul. Głowackiego 42
   33-300 Nowy Sącz

  • FPHU DEGUSTO
   Leszek Kierczak

   ul. Zdrojowa 14
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep AGD „MIŚ”
   Michał Szczurek
   ul. Kraszewskiego 11
   33-300 Nowy Sącz

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „IGŁA”
   Stanisława i Aleksander Błaszczyk
   ul. Gajowa 36F
   33-395 Chełmiec

  • Mały Robinson s.c.
   Monika Szufa, Bartosz Szufa
   ul. Wiśniowieckiego 132
   33-300 Nowy Sącz

  • „BAĆ-POL” S.A.
   ul. Wiśniowieckiego 116
   33-300 Nowy Sącz

  • „TERA” s.c.
   Adam Sobczyk, Piotr Michalik
   ul. M. Dąbrowskiej 29
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Wędkarski
   Zbigniew Grzybowski

   ul. Jagiellońska 69
   33-300 Nowy Sącz

  • „SEZAM” Sklep Jubilerski
   Bogdan Buczek

   ul. Rynek 10
   33-340 Stary Sącz
   AUCHAN, ul. Gorzkowska 32
   33-300 Nowy Sącz

  • F.U.H. „ELWO SERWIS”
   ul. Batalionów Chłopskich 19a
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowo-Usługowa PAPIRUS
   Magdalena Świderska

   ul. Nawojowska 3
   33-300 Nowy Sącz

  • EW-KO
   „Apteka na Gorzkowie”

   Freislera 4
   33-300 Nowy Sącz

  • CEHAMOT
   Piotr Tomacz Korcz, Paweł Korcz
   ul. Witosa 7
   33-300 Nowy Sącz

  • „MARZENKA” s.c.
   Schiller – Karnas, St. Schiller
   ul. Sucharskiego
   33-300 Nowy Sącz

  • Borek Paweł

  • Wójs Iza

  • Firma „ZAGON” s.c.
   ul. P. Skargi 11
   33-300 Nowy Sącz

  • „EURO-BAR”
   ul. Franciszkańska 7
   33-300 Nowy Sącz

  • Kebab Al. Hasir
   „Sadco”
   Anna Sadłoń
   Roztoka-Brzeziny 159
   33-316 Rożnów

  • BS
   Barbara Szczygieł

   ul. Łączna 2B
   33-395 Chełmiec

  • F.H.U.P. Scarlett
   Dorota Majoch

   ul. Lwowska 10
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Butterfly
   ul. Długosza
   33-300 Nowy Sącz

  • Studio Meblowe
   RS Sułowicz
   ul. Długosza 65
   33-300 Nowy Sącz

  • Firma Handlowa „BAQA” s.c
   Anita i Daniel Popowscy

   ul. Nawojowska 1
   Europa Plaza
   33-300 Nowy Sącz

  • „PETERPOL” Edward Kołodziej
   Al. Piłsudskiego 70

   33-300 Nowy Sącz
   Oddział Europ II
   ul. Nawojowska 1
   33-300 Nowy Sącz

  • P.H.T. PRYMUS-AGD
   Wiesława i Jan Ślażyńscy
   Sklep nr 45
   Pl. Dąbrowskiego 4
   33-300 Nowy Sącz

  • „DOMEL”
   Czop Jerzy, Charytonik Danuta

   SPÓŁKA JAWNA
   Al. Wolności 10
   33-300 Nowy Sącz

  • LOPPING MODE
   ul. Lwowska 8
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U Św. Krzysztof
   ul. Nawojowska 1
   33-300 Nowy Sącz

  • Grodny Agnieszka

  • Sądeckie Wodociągi
   Spółka z o.o.

   u;. Wincentego Pola 22
   33-300 Nowy Sącz

  • Sklep Misz Masz
   Lwowska 55
   33-300 Nowy Sącz

  • CUPICHA JUBILER
   Firma Jubilerska
   Jan Cupicha
   Wałowa 6
   33-300 Nowy Sącz

  • Pracownia Złotnicza
   Jubiler – Złotnik
   Bogumiła Tokarz i Andrzej Szarata
   Jagiellońska 2
   33-300 Nowy Sącz

  • RUMIANEK
   Sklep Zielarsko Medyczny

   Lwowska 33
   33-300 Nowy Sącz

  • Izabela Wider
   Kłodne 160
   34-654 Męcina

  • Firma Handlowa
   Ewa Janeczko
   Żeleźnikowa Wielka 107
   33-335 Nawojowa

  • Firma Handlowa „Duduś”
   Ciuła Krzysztof

   Ptaszkowa 483

  • Zarzeka Bogusława

  • Centrum Medyczne „BATOREGO”
   ul. Batorego 77
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. LIGARA
   Andrzej Ligara

   ul. Lwowska 140
   33-300 Nowy Sącz

  • F.H.U. Arter
   Krzysztof Przetacznik
   ul. Tarnowska 169
   33-300 Nowy Sącz

  • Restauracja „CARO”
   Marta Skoczeń
   ul. Lwowska 121
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma CZOP – Skład Opału i Materiałów Budowlanych
   ul. Węgierska 11
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przetwórnia Owoców i Warzyw „PROSPONA”
   ul. Węgierska 11
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Hotel Panorama
   ul. Romanowskiego 4a
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Aloes
   Sklep Zielarsko-Medyczny
   ul. Lwowska 29
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • TEB Edukacja
   ul. Wąsowiczów 10
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • UfoLand
   UFO Centrum Rozrywki
   Grzegorz Majerowski
   ul. Radziecka 19
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „Art Gold”
   Małgorzata Orzechowska

   ul. Lwowska 53a
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • F.H.U. „KARLOS”
   Piotr Michalik
   ul. Węgierska 170
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „Sklep Stella”
   ul. Długosza 27
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROMB”
   dr inż. Józef Roman Butscher
   ul. Lwowska 44
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „WALDHEN”
   Waldemar Węgrzyn

   ul. Lwowska 64a, 66
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CAPITAL” Sp. z o.o.
   ul. Kilińskiego 58
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • „u Waśki” s.c
   T. Waśko, P. Waśko, K. Waśko-Filipek

   ul. Lwowska 31
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma „GARDINA”
   ul. Lwowska 56
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Firma „GARDINA”
   ul. Lwowska 56
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Restauracja Basztowa
   Janusz Sikora

   ul. Lwowska 43
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Popowska Cecylia

    

    

    

  • TARSMAK Gondek i Wspólnicy sp.j.
   ul. Witosa 40
   33-207 Radgoszcz

    

    

    

  • Zwierniak Robert

    

    

    

  • Majerski Marian

    

    

    

  • Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.
   ul. Annopol 20
   03-236 Warszawa

    

    

    

  • F.H.U. MultiPak s.c.
   ul. Grunwaldzka 243
   33-300 Nowy Sącz

    

    

    

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "UNIVERSE"
   ul. Borelowskiego 27
   33-310 Nowy Sącz

    

    

    

  • Orzechowski Krzysztof

    

    

    

  • Trzepak Maria

    

    

    

  • Dorado Chłodnie Sp. z o.o. Hurtownia
   ul. Ludźmierska 29
   34-400 Nowy Targ

    

    

    

  • Prymat Sp. z o.o.
   ul. Chlebowa 14
   44-337 Jastrzębie-Zdrój

    

    

    

  • Zakłady mięsne SZUBRYT
   Zbigniew Szubryt
   ul. Węgrzynek 50
   33-395 Chełmiec

    

    

    

  • Bestmilk Sp. z o.o.
   Oddział w Rzeszowie
   ul. Przy Torze 1
   32-205 Rzeszów

    

    

    

  • SERIUSZ CHEFS CULINAR
   ul
   . Lotewska 10
   39-400 Tarnobrzeg

    

    

    

  • Piekarnia „HOPEK” s.c.
   ul. Polna 10b
   33-340 Stary Sącz